ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Χωρίς αναστολή δόσεων και παγοποίηση τόκων ο οφειλέτης θα αντιμετωπίσει πρόσθετο κόστος και ανατοκισμό

Κατά τη διάρκεια της σημερινής τηλεδιάσκεψης των μελών της κοινοβουλευτικής Επιτροπής Οικονομικών, η ΕΔΕΚ κατέθεσε την πιο κάτω τροπολογία η οποία προνοεί την αναστολή των οφειλών, γενικώς, πλην συγκεκριμένων, όπως οι μισθοί, οι διατροφές κ.ό.κ. Σύμφωνα με την τροπολογία αναστέλλεται η υποχρέωση εξόφλησης ή καταβολής δόσης. Κατά τη διάρκεια της 9μηνης αναστολής το οποιοδήποτε χρέος ή οφειλή ΔΕΝ θα επιβαρύνεται με τόκους ή με επιβαρύνσεις. Διαφορετικά η αναστολή των δόσεων θα είναι δώρο άδωρον, διότι ο δανειολήπτης ή ο οφειλέτης θα έχει να αντιμετωπίσει επιπρόσθετο κόστος που θα προκύψει από την κεφαλαιοποίηση και τον ανατοκισμό του τόκου της οφειλής του.

Η πιο πάνω τροπολογία απορρίφθηκε από την πλειοψηφία των μελών της Επιτροπής.

Ειδικότερα, η τροπολογία κατατέθηκε ως εξής:

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ Κ.Σ.ΕΔΕΚ ΣΤΟΝ «ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΛΗΨΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΤΡΩΝ

ΑΠΟ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ ΕΠΟΠΤΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2020»

1. Γίνεται εισήγηση για την προσθήκη στο άρθρο 2 του Νόμου των ακόλουθων ορισμών στην κατάλληλη αλφαβητική σειρά:

«Οφειλέτης» σημαίνει πάντα οφειλέτη οφειλής και περιλαμβάνει εξ αποφάσεως οφειλέτη, ενυπόθηκο οφειλέτη, συνοφειλέτη και εγγυητή.

«Οφειλή» περιλαμβάνει κάθε φύσεως χρηματική υποχρέωση οφειλέτη, ασφαλισμένες ή μη, είτε αυτές οφείλονται δυνάμει δικαστικής αποφάσεως ή διατάγματος είτε δυνάμει οιασδήποτε συμβάσεως είτε κατέστησαν απαιτητές είτε όχι, αλλά δεν περιλαμβάνει ποσά α. εισπρακτέα ως φόρος ή τέλος δυνάμει των εκάστοτε εν ισχύ Περί Εισπράξεως Φόρων Νόμων β. οφειλόμενα ως χρηματική ποινή επιβληθείσα δυνάμει του Περί Ποινικής Δικονομίας Νόμου γ. οφειλόμενα ως διατροφή επιβληθείσα δυνάμει του Περί Σχέσεως Γονέων και Τέκνων Νόμου δ. οφειλόμενα ως αποζημίωση δια σωματική βλάβη ή θάνατο προξενηθέντα εκ της διαπράξεως οποιουδήποτε αδικήματος ε. οφειλόμενα ως ασφάλιστρα δια την ασφάλιση οιουδήποτε μηχανοκίνητου οχήματος στ. μισθούς ή αμοιβή δια δεδουλευμένη εργασία.

«Τόκος» σημαίνει τον τόκο όπως αυτός προβλέπεται στον Περί Φιλελευθεροποίησης του Τόκου Νόμο και περιλαμβάνει κάθε ποσό υπό μορφή δικαιώματος, επιβαρύνσεως ή εξόδων ή οιαδήποτε άλλη μόρφη, πέραν του κεφαλαίου, πληρωτέο στο δικαιούχο του χρηματικού κεφαλαίου το οποίο νομίμως οφείλεται υπό του οφειλέτη.

2. Γίνεται εισήγηση για τροποποίηση της παραγράφου 1 του άρθρου 3 του Νόμου με την προσθήκη αμέσως μετά τον αριθμό (1) της ακόλουθης φράσης:

«Παρά τις διατάξεις οιουδήποτε άλλου Νόμου και τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 3Α πάσα οφειλή αναστέλλεται δια περίοδο 9 μηνών και»

(β) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «αποφασίζει» στη δεύτερη γραμμή του εδαφίου (1), της ακόλουθης φράσης:

«την περαιτέρω αναστολή πάσης οφειλής για συγκεκριμένη περίοδο, και»

(γ) Με την προσθήκη αμέσως μετά τη λέξη «συμφέροντος» στην τελευταία γραμμή του εδαφίου (2) της φράσης:

« και είναι δια καθορισμένη περίοδο ως το Υπουργικό Συμβούλιο δύναται να αποφασίζει».

3. Με την προσθήκη αμέσως μετά το άρθρο 3 του Νομοσχεδίου του ακολούθου νέου άρθρου 3Α:

«Παρά τις διατάξεις οιουδήποτε άλλου Νόμου, διαρκούσης της περιόδου που αναφέρεται στο εδάφιο (1) του άρθρου 3, ουδείς τόκος επιβαρύνεται, χρεώνεται, ανατοκίζεται, κεφαλοποιείται ή εισπράττεται επί οφειλής οφειλέτη».

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 28 Μαρτίου 2020

You may also like