ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ Κ.Σ. ΕΔΕΚ

γραφεια εδεκ

Η Κ.Ε. του κόμματος κατά την πρόσφατη συνεδρίασή-της στις 28 Μαρτίου 2018 αποφάσισε την πρόσληψη Γενικού Διευθυντή ο οποίος θα προΐσταται της Διοικητικής Δομής. Στόχος της Διοικητικής Δομής είναι η βελτίωση της λειτουργίας των γραφείων του κόμματος και η κάλυψη αδυναμιών που έχουν παρατηρηθεί από τη μέχρι σήμερα λειτουργία.

Είναι υπεύθυνος έναντι του Προέδρου για την οργάνωση, διοίκηση, συντονισμό, εποπτεία και αποτελεσματική λειτουργία όλων των τμημάτων και υπηρεσιών του κόμματος.

Επιπρόσθετα θα είναι μέλος της 3μελούς Επιτροπής η οποία θα λειτουργεί κάτω από την εποπτεία του Κεντρικού Οργανωτικού Γραμματέα και η οποία έχει επιφορτισθεί με την ευθύνη ελέγχου του επαγγελματικού προσωπικού της Οργανωτικής Δομής καθώς και της πορείας υλοποίησης των οργανωτικών πλάνων που υιοθετούνται σε συνεργασία με τις Επαρχιακές Επιτροπές και την έγκριση από τα συλλογικά όργανα του Κόμματος.

Θα συμμετέχει χωρίς δικαίωμα ψήφου στην Κ.Ε. το Π.Γ. και την Πολιτική Γραμματεία. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα και συνοδευτική επιστολή (στην ελληνική γλώσσα) στην οποία να αναφέρουν τους λόγους που διεκδικούν την εν λόγω θέση.

Το βιογραφικό σημείωμα και η συνοδευτική επιστολή θα πρέπει να σταλούν μέχρι και την 21η Μαΐου 2018 στην ηλεκτρονική διεύθυνση marinos@sizopoulos.com ή να παραδοθούν δια χειρός στον Πρόεδρο του Κόμματος, κ. Μαρίνο Σιζόπουλο.

Ευθύνες και Καθήκοντα:

Προΐσταται και ελέγχει το επαγγελματικό προσωπικό του Κόμματος σε θέματα:

 Κατανομής ή/και μεταβολής επαγγελματικών αρμοδιοτήτων
 Τήρησης του ωραρίου εργασίας
 Χορήγησης των ετήσιων αδειών
 Προτείνει σε συνεργασία με τον Οικονομικό υπεύθυνο το ύψος της μισθοδοσίας ενός εκάστου από τα μέλη του προσωπικού, καθώς και μισθολογικές προαγωγές ή/και ωφελήματα
 Ετοιμάζει τις ετήσιες εκθέσεις αξιολόγησης του επαγγελματικού προσωπικού

Διαχειρίζεται την αλληλογραφία και την κατανέμει στα αντίστοιχα τμήματα ή στους αντίστοιχους αξιωματούχους. Παρακολουθεί και συντονίζει τη διεκπεραίωσή-της.

Ετοιμάζει τον ετήσιο προγραμματισμό του Κόμματος για ζητήματα πάγιων υποχρεώσεων (εκδηλώσεις, μνημόσυνα κ.ά.) και καταθέτει το συγκεκριμένο πρόγραμμα στην Πολιτική Γραμματεία και το Π.Γ. Παρακολουθεί την υλοποίησή- του καθώς και την τυχόν επανεξέτασή-του ανάλογα με νέα δεδομένα που ενδεχομένως θα προκύψουν. Καταρτίζει σε συνεργασία με τον Υπεύθυνο Οικονομικού προσχέδιο του ετήσιου προυπολογισμού, το οποίο υποβάλλεται για έγκριση στο Π.Γ.

Είναι υπεύθυνος για την εύρυθμη λειτουργία των γραφείων του Κόμματος (Κεντρικά και Επαρχιακά) καθώς και των τεχνικών εγκαταστάσεων (τηλέφωνα, ηλεκτρισμός, κλιματισμός, καθαριότητα).

Προβαίνει σε συνεργασία με τον Οικονομικό Υπεύθυνο στην παραγγελία και παραλαβή του συνόλου των προμηθειών σε αναλώσιμα υλικά (π.χ. γραφική ύλη).

Συντονίζει την πραγματοποίηση των εκδηλώσεων του Κόμματος και κατανέμει τις προσκλήσεις για συμμετοχή των αξιωματούχων σε διάφορες εκδηλώσεις σε συνεννόηση με τον Πρόεδρο. Βρίσκεται σε στενή επαφή και συνεννόηση με τον Πρόεδρο του Κόμματος για όποια τρέχοντα ή έκτακτα ζητήματα προκύψουν.

Εκπροσωπεί το Κόμμα σε εκδηλώσεις μετά από εξουσιοδότηση είτε του Προέδρου, είτε συλλογικού οργάνου.

Τέλος, το Π.Γ. ή η Κ.Ε. μπορεί να του αναθέσει οποιαδήποτε πρόσθετη ευθύνη, ή εποπτεία ή υλοποίηση απόφασης που με βάση το καταστατικό του Κόμματος δεν είναι αρμοδιότητα άλλου αξιωματούχου ή οργάνου.

Προσόντα:

1. Να είναι απόφοιτος ανώτατου πανεπιστημιακού Ιδρύματος. Σε περίπτωση αγγλόφωνου ιδρύματος να είναι άριστος γνώστης της Ελληνικής γλώσσας.

2. Πτυχίο ή μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ή στη Διαχείρηση Ανθρώπινου Δυναμικού, καθώς και εμπειρία σε θέματα διοίκησης αποτελούν επιπρόσθετα προσόντα.

3. Να είναι καλός γνώστης και χειριστής προγραμμάτων ηλεκτρονικού υπολογιστή.

4. Να είναι στέλεχος ή μέλος του Κόμματος με συστηματική και συνεχή κομματική παρουσία.

5. Να έχει Λευκό Ποινικό Μητρώο.

6. Να είναι πολύ καλός γνώστης της Αγγλικής γλώσσας. Η επιπλέον γνώση της Γαλλικής ή της Γερμανικής είναι πρόσθετο προσόν.

Λευκωσία, 4 Μαΐου 2018