ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Οι δυο πρώτες καταθέσεις ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για τον Συνεργατισμό είναι αρκούντως ενδεικτικές για την όλη κατάσταση που επικρατούσε στην ΣΚΤ

Οι δυο πρώτες καταθέσεις ενώπιον της Ερευνητικής Επιτροπής που έχει συσταθεί για τον Συνεργατισμό είναι αρκούντως ενδεικτικές για την όλη κατάσταση που επικρατούσε αλλά και για τις σκοπιμότητες που κλήθηκε να εκτελέσει η Επιτροπεία της Συνεργατικής Κυπριακής Τράπεζας.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ επαναλαμβάνουμε το αίτημά μας η έρευνα της αρμόδιας επιτροπής να επεκταθεί και στην περίοδο πριν από το 2013 για να είναι ολοκληρωμένη και ουσιαστική.

Θυμίζουμε πως εάν το 2013 υιοθετείτο η πρόταση του νυν Προέδρου της ΕΔΕΚ όλα όσα προέκυψαν στον Συνεργατισμό θα μπορούσαν να είχαν αποφευχθεί. Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προνοούσε: αντί να δοθεί το 1,5 δισ. ευρώ για κρατικοποίηση του Συνεργατισμού, το ποσό αυτό να δινόταν για να αγοράσει το κράτος αντίστοιχης αξίας μη εξυπηρετούμενα δάνεια (αντιστοιχούσαν τότε σε μη εξυπηρετούμενα δάνεια αξίας 3.0-3.5 δισ. ευρώ) τα οποία θα παραχωρούσε στον Οργανισμό Ανάπτυξης Γης να τα διαχειρισθεί. Τα έσοδα που θα προέρχονταν από τη διαχείριση θα αξιοποιούνταν για την αγορά πρόσθετων μη εξυπηρετούμενων δανείων από τις τράπεζες. Αυτό θα είχε ως αποτέλεσμα ο τραπεζικός τομέας να απαλλαγεί σε μεγάλο ποσοστό από τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια και να χρειαζόταν μικρότερο ποσό για ανακεφαλαιοποίηση. Οι δε πολίτες θα είχαν μεγαλύτερη προστασία από τον κίνδυνο εκποίησης της περιουσίας τους.

Φαίνεται όμως ότι άλλες ήταν οι επιλογές όσον αφορά την κρατικοποίηση του Συνεργατισμού.

 

Λευκωσία, 4 Αυγούστου 2018

You may also like