ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Γραπτή δήλωση Κ. Ευσταθίου, Βουλευτή ΕΔΕΚ Λ/σίας, Πρόταση για ίδρυση Ταμείου Στήριξης που αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιοκτητών της κατεχομένης από τον Αττίλα γης μας

ΚΩΣΤΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ

Στα πλαίσια της συζήτησης του νομοσχεδίου που τιτλοφορείται «Νόμος που τροποποιεί τους περί Φόρου Προστιθέμενης Αξίας Νόμους» , κατατέθηκε σήμερα στο Γραμματέα της Επιτροπής Οικονομικών, υπό μορφή τροπολογίας, ολοκληρωμένη πρόταση, που αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιοκτητών της κατεχομένης από τον Αττίλα γης μας, ούτως ώστε, αντί της προσφυγής στην παράνομη Επιτροπή Περιουσιών των κατεχομένων ή της εκποίησης της ακίνητης τους περιουσίας , να προσφεύγουν στο «Ταμείο Στήριξης», το οποίο και θα τους στηρίζει οικονομικά ως μέρος της οφειλόμενης αποζημιώσεως για την απώλεια χρήσης, κάρπωσης ή εκμετάλλευσης της γης τους.

Το ποσοστό το οποίο θα επιβάλλεται είναι ένα μικρό μόνο μέρος της υπεραξίας της ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές της Κύπρου, λόγω του περιορισμού της προσφοράς ακίνητης ιδιοκτησίας προς πώληση και εκμετάλλευση, συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής. Πιο συγκεκριμένα η πρόταση περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

  1. Ίδρυση ταμείου με την επωνυμία «Ταμείο Στήριξης», το οποίο θα τελεί υπό τη διοίκηση και διαχείριση της «Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Στήριξης». Σκοπός του Ταμείου θα είναι η χρηματοδότηση ή/και η ενίσχυση ή/και η οικονομική στήριξη των ιδιοκτητών της ακίνητης ιδιοκτησίας, η οποία είναι απροσπέλαστη, ή η οικονομική αξιοποίηση της οποίας είναι πρακτικώς ή και νομικώς αδύνατη συνεπεία της Τουρκικής Εισβολής της 20ης Ιουλίου 1974.
  2. Ένας από τους οικονομικούς πόρους του Ταμείου θα επέρχεται από τη λεγόμενη «Εισφορά Στήριξης». Πιο συγκεκριμένα, επιπροσθέτως του Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, θα επιβάλλεται «Εισφορά Στήριξης» σε ποσοστό 0,40% επί της αξίας οποιασδήποτε συναλλαγής ή μεταβίβασης ή πώλησης ακίνητης ιδιοκτησίας στις ελεύθερες περιοχές στην Κύπρο, ο οποίος αποδίδεται στην Υπηρεσία ΦΠΑ από τον πωλητή ή τον μεταβιβάζονται, αναλόγως της περιπτώσεως .
  3. Η Υπηρεσία ΦΠΑ θα κατέχει την Εισφορά ως εμπιστευματοδόχος του «Ταμείου Στήριξης» και θα καταβάλλει στο Ταμείο το προϊόν της εισφοράς στο τέλος του επόμενου μήνα που ακολουθεί της μεταβίβασης ή της συναλλαγής για την οποία καταβλήθηκε η «Εισφορά Στήριξης».
  4. Εγκαθίδρυση μιας τριμελούς «Επιτροπής Διαχείρισης του Ταμείου Στήριξης», τα μέλη της οποία θα διορίζονται από το Υπουργικό Συμβούλιο και η οποία προτείνεται να αποτελείται από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Οικονομικών ή εκπρόσωπο αυτού, το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εσωτερικών ή εκπρόσωπος αυτού και το Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Εργασίας , Προνοίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων ή εκπρόσωπο αυτού. Πρόεδρος της Επιτροπής ορίζεται από το Υπουργικό Συμβούλιο ένας από τα μέλη της Επιτροπής.

    Λευκωσία, 30 Αυγούστου 2017

You may also like