ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προτάσεις ΕΔΕΚ για προστασία πρωτοφειλετών, εγγυητών και μη βιώσιμων δανειοληπτών

Η Κυβέρνηση με το πολυνομοσχέδιο για το πλαίσιο αφερεγγυότητας έθεσε ως κύριο στόχο της να διασφαλίσει πλήρως τα συμφέροντα των τραπεζών. Τα δικαιώματα των πρωτοφειλετών και των εγγυητών πέρασαν σε δεύτερη μοίρα, οι δε μη βιώσιμοι δανειολήπτες αγνοήθηκαν εντελώς.

Σήμερα η ΕΔΕΚ καταθέτει τρεις προτάσεις που στοχεύουν να καταστήσουν το πλαίσιο αφερεγγυότητας πιο δίκαιο  και ισοβαρές.  Συγκεκριμένα η ΕΔΕΚ προτείνει τις εξής τροποποιήσεις:

  • Πρώτον, την κατάργηση των καταχρηστικών ρητρών (τα λεγόμενα «πανωτόκια») σε περίπτωση εκποίησης, αναδιάρθρωσης ή πτώχευσης του πρωτοφειλέτη.
  • Δεύτερον, την πλήρη απαλλαγή των εγγυητών σε περιπτώσεις εκποιήσεων και πτωχεύσεων.
  • Και τρίτον, την άμεση προστασία της κύριας κατοικίας των μη βιώσιμων δανειοληπτών που δεν καλύπτονται από το πλαίσιο αφερεγγυότητας.

Οι τροποποιήσεις

Πιο αναλυτικά, οι τροποποιητικές προτάσεις της ΕΔΕΚ για διόρθωση και απάμβλυνση των κενών και αρνητικών του πολυνομοχεδίου για την αφερεγγυότητα προνοούν τα εξής:

  1. ΠΑΝΩΤΟΚΙΑ: Το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να απαιτεί ο πιστωτής σε περίπτωση εκποίησης, αναδιάρθρωσης ή πτώχευσης να είναι το ποσό του αρχικού δανείου, συν οι τόκοι με βάση τη δανειακή σύμβαση πλην τις δόσεις που έχουν καταβληθεί, χωρίς την επιβολή καταχρηστικών ρητρών και πανωτοκίων.  Η επιβολή επιπρόσθετου τόκου υπερημερίας μέχρι 2% θα επιτρέπεται μόνο αν το τραπεζικό ίδρυμα έχει υποστεί, και μπορεί να το αποδείξει, πραγματικό κόστος. Αυτό θα μειώσει και το ανεξασφάλιστο ποσό το οποίο θα καλούνται να καταβάλουν οι εγγυητές στις περιπτώσεις αναδιαρθρώσεων, εφόσον θα μειώνεται η διαφορά μεταξύ του ποσού του δανείου και της αξίας της εξασφάλισης.
  2. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΕΓΓΥΗΤΩΝ: Οι εγγυητές να απαλλάσσονται από την υποχρέωση για τη διαφορά μεταξύ του ποσού του δανείου και της αξίας πώλησης της υποθήκης, σε περιπτώσεις εκποιήσεων ή πτώχευσης του πρωτοφειλέτη.
  3. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ: Η ΕΔΕΚ προτείνει τροποποίηση στο νομοσχέδιο που αφορά τα προσωπικά σχέδια ώστε να δίνεται η δυνατότητα στο δικαστήριο, σε περίπτωση που δεν μπορεί να επιβάλει κάποιο σχέδιο αποπληρωμής μέσα στα πλαίσια μιας βιώσιμης αναδιάρθρωσης, να αναστέλλει οποιαδήποτε πτωχευτική διαδικασία ή διαδικασίες εκποίησης για 6 μήνες. Εννοείται ότι προϋπόθεση για να μπορεί να γίνει αυτό είναι οι οικονομικές συνθήκες για το δανειολήπτη να έχουν γίνει χειρότερες αποκλειστικά λόγω της οικονομικής κρίσης.

Λευκωσία, 19 Μαρτίου 2015

Γραφείο Τύπου