ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Σ υ ν ε ρ γ α τ ι σ μ ό ς

ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ

Εν έτει 2018 ο Συνεργατισμός εξέλιπε – εξαφανίστηκε από του προσώπου της Κύπρου.

Ήδη στην πραγματικότητα από το 2013 είναι νεκρός.

Πολλά λέγονται και γράφονται για το πως φτάσαμε σ΄ αυτό το τραγικό σημείο. Άλλοι το αποδίδουν στην οικονομική κρίση, κι άλλοι στην κακοδιαχείριση που ακολούθησε με την κρατικοποίηση της Κ.Σ. Τράπεζας.

Εν τω μεταξύ κάθε τόσο βγαίνουν στη φόρα σκάνδαλα της περιόδου που αυτοδιοικείτο το Συνεργατικό Κίνημα. Για τα οποία ασφαλώς ούτε η κρίση ευθύνεται, ούτε η διαχείριση του κρατικοποιημένου συνεργατισμού μετά το 2013.

Ευθύνονται αποκλειστικά οι επιτροπείες του συνεργατισμού που εκλεγόντουσαν από τα μέλη, με το πλειοψηφικό σύστημα. Και συνήθως αυτές οι επιτροπείες ήσαν κομματικά μονόχρωμες. Η έλλειψη συνεπώς πολιτικού ελέγχου σε τέτοια μόνο κομματικά συμβούλια έφερε τις παρατυπίες, τις αυθαιρεσίες, τις υπεξαιρέσεις, τις καταχρήσεις και τις κομπίνες γενικά σε βάρος πάντα του Συνεργατικού Ιδρύματος.

Το Κίνημα της ΕΔΕΚ είδε από νωρίς τους κινδύνους που επεφύλασσε για το μέλλον αυτός ο τύπος οργάνωσης και λειτουργίας των συνεργατικών εταιριών. Και πρότεινε δια νόμου την εισαγωγή της απλής αναλογικής ως του εκλογικού συστήματος στο συνεργατισμό. Για πραγματικό πολιτικό έλεγχο, για περισσότερη διαφάνεια, για πιο χρηστή διοίκηση.

Η πρόταση αυτή θορύβησε αυτούς που μονοπωλούσαν τη διαχείριση του συνεργατισμού και αντέδρασαν. Πρώτα με αναβολή και καθυστερήσεις και τελικά με καταψήφιση. Ήθελαν να είναι ανεξέλεγκτοι διαχειριστές του δημόσιου χρήματος επειδή είχαν τη πλειοψηφία των μελών. Και να πού καταντήσαμε.

Θεωρώ σκόπιμο αντί περιγραφής να παραθέσω τα πρακτικά της Βουλής για το θέμα αυτό τα οποία ομιλούν αφ΄ εαυτών. Σημειωτέον ότι αυτή η υπόθεση κράτησε τρία χρόνια…

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΩΝ

ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1985 ΜΕΧΡΙ (ΑΡ. 2) ΤΟΥ 1992

Συνοπτικός 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Συνεργατικών

Τίτλος. Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997 και θα

22 του 1985 διαβάζεται μαζί με τους περί Συνεργατικών Εταιρειών

68 του 1997 Νόμους του 1985 έως (Αρ. 2) του 1992 (που στο εξής θα

190 του 1989 αναφέρονται ως «ο βασικός νόμος») και ο βασικός νόμος και

8 του 1992 ο παρών Νόμος θα αναφέρονται μαζί ως οι περί

22(Ι) του 1992. Συνεργατικών Εταιρειών Νόμοι του 1985 έως 1997.

Τροποποίηση του 2. Ανεξάρτητα από οποιεσδήποτε άλλες διατάξεις του

Θεσμού 28 των βασικού νόμου ή των δυνάμει αυτού εκδιδόμενων Κανονισμών

περί Συνεργατικών και Θεσμών, η παράγραφος (1) του θεσμού 28 των περί

Εταιρειών Θεσμών Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών του 1987 τροποποιείται με

του 1987. την αντικατάσταση των λέξεων «με το πλειοψηφικόν

Επίσημη σύστημα» (δεύτερη γραμμή) με τις λέξεις «με το αναλογικό

Εφημερίδα, σύστημα».

Παράρτημα ΙΙΙ(Ι)

15.5.1987. ΕΗ./ΑΔ./

ΝΟΜΟΣ

ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ  ΕΚΘΕΣΗ

Σκοπός του νόμου που προτείνεται είναι η τροποποίηση των περί

Συνεργατικών Εταιρειών Θεσμών που ενέκρινε η Βουλή (Κ.Δ.Π. 142/87), ώστε για

την εκλογή επιτροπείας ή εποπτικού συμβουλίου στις εγγεγραμμένες συνεργατικές

εταιρείες να εφαρμόζεται αντί το πλειοψηφικό σύστημα το αναλογικό σύστημα

εκλογής, ως το κατεξοχήν δημοκρατικό εκλογικό σύστημα.

Δώρος Θεοδώρου

Βουλευτής εκλογικής περιφέρειας

Λεμεσού                       ΕΗ./ΑΔ./

Ν. 22/97

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ζ’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’

Συνεδρίαση 25ης Νοεμβρίου 1999

(Ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ.)

(Αρ. 7)

Έκθεση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εμπορίου και Βιομηχανίας για την πρόταση νόμου που τιτλοφορείται «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997».

Παρόντες:

Δημήτρης Συλλούρης, πρόεδρος Γιώργος Χατζηγεωργίου

Ανδρέας Μούσκος Νίκος Κλεάνθους

Κώστας Κωνσταντίνου Στάθης Κιττής

Κίκης Καζαμίας Δώρος Θεοδώρου

Χρίστος Μαυροκορδάτος

  Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας εξέτασε την υπό αναφορά πρόταση νόμου, σε συνδυασμό με άλλα δυο νομοσχέδια που εισηγούνται τροπολογίες στη βασική νομοθεσία για το συνεργατισμό, σε μεγάλο αριθμό συνεδριάσεών της που πραγματοποιήθηκαν στο χρονικό διάστημα από το Νιόβρη του 1997 μέχρι και το Νιόβρη του 1999. Στις συνεδριάσεις αυτές κλήθηκαν και παρέστησαν ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού, ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης, καθώς επίσης και εκπρόσωποι του Γραφείου του Γενικού Εισαγγελέα της Δημοκρατίας, της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών, της Συνεργατικής Κεντρικής Τράπεζας, της Παγκύπριας Συνεργατικής Συνομοσπονδίας, του Συνδέσμου Γραμματέων Συνεργατικών Ιδρυμάτων, του Συνδέσμου Εγκεκριμένων Λογιστών Κύπρου, του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνεργατικών Υπαλλήλων, των συνδικαλιστικών οργανώσεων ΣΕΚ και ΠΕΟ, της συντεχνίας του προσωπικού της Ελεγκτικής Υπηρεσίας Συνεργατικών Εταιρειών και των αγροτικών οργανώσεων ΠΕΚ, ΕΚΑ, Αγροτική και Παναγροτικός Σύνδεσμος.

Σκοπός της υπό εξέταση πρότασης νόμου, που κατατέθηκε στη Βουλή από το μέλος της κ. Δώρο Θεοδώρου, είναι η τροποποίηση της νομοθεσίας που διέπει το συνεργατισμό, ώστε για την εκλογή επιτροπείας ή εποπτικού συμβουλίου σε εγγεγραμμένη συνεργατική εταιρεία να εφαρμόζεται το αναλογικό σύστημα εκλογής ως το κατεξοχήν δημοκρατικό εκλογικό σύστημα, σε αντικατάσταση του πλειοψηφικού συστήματος που ισχύει σήμερα.

Σύμφωνα με τον εισηγητή της υπό αναφορά πρότασης νόμου, το ισχύον εκλογικό σύστημα αποκλείει την εκπροσώπηση της μειοψηφίας και γι΄ αυτό πρέπει να αντικατασταθεί με το αναλογικό σύστημα, ώστε να προσφέρεται η δυνατότητα ευρύτερης εκπροσώπησης του λαού στα εκλεγόμενα όργανα των συνεργατικών ιδρυμάτων.

Με τις πρόνοιες του υπό αναφορά σχεδίου νόμου συμφώνησαν οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνεργατικών Υπαλλήλων και της Αγροτικής, γιατί, όπως υποστήριξαν, με την προτεινόμενη τροπολογία επιτυγχάνεται πιο σωστή εκπροσώπηση στα συνεργατικά ιδρύματα και αποφεύγονται οι πολιτικές σκοπιμότητες. Παράλληλα, οι εκπρόσωποι του Παγκύπριου Συνδέσμου Συνεργατικών Υπαλλήλων εισηγήθηκαν τον περιορισμό της θητείας των μελών επιτροπής συνεργατικού ιδρύματος σε δυο μόνο συνεχόμενες θητείες.

Με τις πρόνοιες της υπό αναφορά πρότασης νόμου διαφώνησαν όλοι οι άλλοι προσκεκλημένοι, γιατί, όπως υποστήριξαν, με την υιοθέτηση του προτεινόμενου εκλογικού συστήματος θα εισαχθεί ο κομματισμός στα συνεργατικά πράγματα και παράλληλα ανέφεραν ότι, με βάση τα στοιχεία που έδωσε η Διεθνής Συνεργατική Ένωση, σχεδόν καμιά χώρα δεν υιοθετεί το σύστημα αυτό και ότι ακόμα και εκεί όπου υιοθετήθηκε γίνονται σκέψεις για αντικατάστασή του. Ειδικότερα, ο Έφορος Συνεργατικών Εταιρειών και Συνεργατικής Ανάπτυξης δήλωσε στην επιτροπή ότι είναι πρόθεση του αρμόδιου υπουργείου να εκσυγχρονίσει σφαιρικά τόσο τη βασική νομοθεσία για το συνεργατισμό όσο και τους θεσμούς που τη συμπληρώνουν.

Η Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εμπορίου και Βιομηχανίας, αφού έλαβε υπόψη όλα όσα κατατέθηκαν ενώπιόν της, κατέληξε στις ακόλουθες κατά πλειοψηφία θέσεις:

Ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής βουλευτές των κοινοβουλευτικών ομάδων του Δημοκρατικού Συναγερμού, ΑΚΕΛ-Αριστερά-Νέες Δυνάμεις και του Δημοκρατικού Κόμματος τάχθηκαν εναντίον της ψήφισης της υπό αναφορά πρότασης νόμου για τους λόγους που θα εκθέσουν στην ολομέλεια της Βουλής.

Ο εισηγητής της υπό αναφορά πρότασης νόμου κ. Δώρος Θεοδώρου δήλωσε ότι η κοινοβουλευτική ομάδα του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ τάσσεται υπέρ της ψήφισής της σε νόμο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ο κ. Θεοδώρου.

Δ.ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Θα πρέπει για λόγους ιστορίας και ειλικρίνειας να δηλώσω ευθύς εξαρχής ότι η πατρότητα αυτής της πρότασης νόμου δεν είναι δική μας, ανήκει στον πρώην συνάδελφο Αυγερινό Παπαρέ, μέλος τότε της κοινοβουλευτικής ομάδας του Δημοκρατικού Συναγερμού. Αν δε με απατά η μνήμη μου, είχε υποβληθεί όχι στην προηγούμενη Βουλή, αλλά στην προπροηγούμενη Βουλή, εν έτει 1989.

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ:

Στην προηγούμενη Βουλή.

Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

Στην προηγούμενη ήταν; Πρέπει να ήταν πολύ ενωρίς στην προηγούμενη, δηλαδή το 1991. Η πρόταση αυτή παρέμεινε άνευ απαντήσεως από την αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή και από την ολομέλεια της Βουλής, μέχρις ότου έληξε η περίοδος της περασμένης Βουλής. Με την έναρξη της νέας περιόδου, όταν ετέθη θέμα διαγραφής του θέματος, διότι ο εισηγητής δεν ήταν πλέον βουλευτής, αποφασίσαμε, ως Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ, να υιοθετήσουμε την πρόταση του πρώην συναδέλφου. Το Σοσιαλιστικό Κόμμα ΕΔΕΚ υιοθέτησε πρόταση προερχόμενη από βουλευτή του Δημοκρατικού Συναγερμού!

Κύριε Πρόεδρε, καταρχάς πρέπει να πούμε ότι η έγνοια μας, η αγάπη μας και η εμπλοκή μας ακόμη με το συνεργατισμό, με το συνεργατικό κίνημα, είναι στις μεγάλες μας προτεραιότητες. Είναι ιεραρχημένη παρά πολύ ψηλά. Είμαι βέβαιος ότι εκτός από εμένα που καταθέτω σήμερα εδώ ότι στηρίζομαι στη βοήθεια του συνεργατισμού -και στηρίζομαι, διότι οι σπουδές ενός από τα παιδιά μου δεν θα μπορούσαν να γίνουν, αν δεν υπήρχε αυτή η στήριξη από πλευράς του συνεργατισμού- είμαι βέβαιος ότι και όλων των άλλων συναδέλφων, τουλάχιστον της δικής μας κοινοβουλευτικής ομάδας και πολλών άλλων, όχι μόνο για σπουδές των παιδιών τους, αλλά και για δάνεια στεγαστικά και για πολλές άλλες περιπτώσεις, είναι δεδομένη η στήριξη από το συνεργατικό κίνημα. Είναι η έγνοια μας για την υποβοήθηση, για την ανάπτυξη του συνεργατικού κινήματος πάνω σε υγιέστερες βάσεις από αυτές που σήμερα είναι ανεπτυγμένο και για την καθολικότητα του.

Και είναι όντως το κίνημα αυτό ένα καθολικό κίνημα. Είναι καθολικό κίνημα. Δεδομένου ότι αυτοί οι οποίοι, αν θέλετε, έχουν τη βοήθεια ή απευθύνονται στο συνεργατικό κίνημα για βοήθεια δεν είναι άνθρωποι συγκεκριμένης πολιτικής παράταξης, αλλά είναι άνθρωποι όλων των πολιτικών παρατάξεων στην κάθε περίπτωση. Στη συνεργατική του Λιοπετρίου είναι δεξιοί, αριστεροί και κεντρώοι. Στη συνεργατική Δερύνειας  είναι το ίδιο. Στο συνεργατικό ταμιευτήριο Λεμεσού το ίδιο και ούτως καθεξής.

Αλλά, παρά αυτή την καθολικότητα του συνεργατικού κινήματος, λόγω ενός εκλογικού συστήματος το οποίο, κατά τη γνώμη μου, είναι οπισθοδρομικό και απηρχαιωμένο και μη συνάδον πλέον με τα δεδομένα της κοινωνίας μας, του πλειοψηφικού εκλογικού συστήματος, το συνεργατικό κίνημα στερείται την έκφρασή του αυτής της καθολικότητας, στην εμφάνιση και στην έκφρασή του. Διότι στις πλείστες περιπτώσεις τα συμβούλια, οι επιτροπές οι οποίες εκλέγονται είναι μονόχρωμες και συνεπεία αυτού, πρώτο, απουσιάζει ο πολιτικός έλεγχος. Δεν υπάρχει πολιτικός έλεγχος στα συνεργατικά ιδρύματα, με αποτέλεσμα πάρα πολλές ατασθαλίες, οι οποίες κατά καιρούς επισημάνθηκαν και επισημαίνονται είτε στις εκθέσεις της Ελεγκτικής Υπηρεσίας είτε άλλως πως και είτε βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας είτε δε βγαίνουν. Και πολύ φοβούμαι ότι αυτές που δε βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας και διευθετούνται ιδιαιτέρως είναι η συντριπτική πλειοψηφία. Αυτές που βλέπουν το φως της δημοσιότητας είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου.

Επομένως, για σκοπούς, αν θέλετε, πολιτικού ελέγχου, εσωτερικού ελέγχου αυτού του κινήματος από την ίδια τη βάση του, από τα ίδια τα μέλη του, η εισαγωγή του συστήματος της απλής αναλογικής- γιατί αυτή είναι η πρόταση του πρώην συναδέλφου και η δική μας- θεωρείται εντελώς επιβεβλημένη. Θα πρέπει, κύριοι συνάδελφοι, να πούμε ότι δεν είναι λίγες οι περιπτώσεις που η τεράστια ισχύς του συνεργατικού κινήματος χρησιμοποιήθηκε για πολιτικό εκβιασμό. Δε θέλω να αναφέρω περιπτώσεις -και δε νομίζω ότι είναι είτε του παρόντος είτε χρειάζεται καν να το κάνω αυτό το πράγμα- αλλά είναι τοις πάσι γνωστόν ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις αυτή η παντοδυναμία του συνεργατικού κινήματος κατά τόπους χρησιμοποιήθηκε για εκβιασμό των πολιτών, για να τους κατευθύνουν προς συγκεκριμένη πολιτική παράταξη της δικής τους προτίμησης, απ΄ αυτούς δηλαδή οι οποίοι έχουν την εξουσία στο συνεργατικό κίνημα.

Κύριε Πρόεδρε, αν ρίξει κανείς μια ματιά τα γενικά πολιτικά δρώμενα και φαινόμενα αυτού του τόπου, θα διαπιστώσει ότι, εκτός του συνεργατικού κινήματος, σε όλους τους άλλους τομείς η Δημοκρατία έχει προχωρήσει -θα ήθελα να χρησιμοποιήσω τη λέξη «ολοκληρωθεί», αλλά δεν υπάρχει νομίζω η ώρα της ολοκλήρωσης σε ότι αφορά τις δημοκρατικές κατακτήσεις- έχει προχωρήσει παρά πολύ με την εισαγωγή του συστήματος της αναλογικής τόσο στο κοινοβούλιο όσο και σε πλείστες άλλες οργανώσεις συνδικαλιστικές και, εν πάση περιπτώσει, σε όλους σχεδόν του τομείς αυτής της ζωής. Η περίπτωση του συνεργατισμού είναι η μοναδική ουσιαστικά εξαίρεση. Δεν αναφέρομαι σε συλλόγους. Αναφέρομαι σε ένα κίνημα το οποίο καλύπτει και διαχειρίζεται το ένα τρίτο του συνόλου των καταθέσεων αυτού του λαού. Γι΄ αυτό αισθανόμαστε πολύ έντονα ότι αυτή η παράλειψη, αυτό το κενό και αυτό το έλλειμμα δημοκρατίας το οποίο παρουσιάζεται στον τομέα του συνεργατικού κινήματος, είναι καιρός να αντιμετωπιστεί με ειλικρίνεια και να βελτιωθούν τα πράγματα.

Βεβαίως γνωρίζω την εμπλοκή και τη διαπλοκή των πολιτικών συμφερόντων με την όλη ύπαρξη του συνεργατικού κινήματος. Και δεν είχαμε αυταπάτες εμείς του Σοσιαλιστικού Κόμματος ΕΔΕΚ, όταν υιοθετούσαμε την πρόταση του πρώην συναδέλφου Αυγερινού Παπαρέ. Γνωρίζω ποια θα είναι η τύχη αυτής της πρότασης και γνωρίζαμε εκ των προτέρων ποια θα η τύχη της: Η καταψήφιση. Γνωρίζαμε ότι θα ήταν η καταψήφιση, αλλά αισθανόμαστε ότι επιτέλους, δέκα χρόνια περίπου μετά την υποβολή αυτής της πρότασης, έπρεπε να έρθει στο φως, έπρεπε να συζητηθεί για σκοπούς προβληματισμού και ημών εδώ, αλλά και του κόσμου έξω. Και είμαι βέβαιος κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, ότι ο λαός θέλει αυτή την εξέλιξη. Είναι θέμα χρόνου, αν δεν είναι σήμερα, είναι θέμα χρόνου να ωριμάσουν τα πράγματα, για να αποφασίσει και το κοινοβούλιό μας αυτή την πορεία, η οποία θα δώσει στο συνεργατικό κίνημα καινούρια φτερά.

Θέλω να ελπίζω και να πιστεύω ότι ο σκοπός για τον οποίο έχει εγγραφεί αυτό το θέμα και παρουσιάζεται σήμερα προς συζήτηση, δηλαδή ο σκοπός του προβληματισμού και της ζύμωσης εντός και εκτός του κοινοβουλίου, θα επιτευχθεί στο τέλος της ημέρας.

Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ο κ. Δημητρίου.

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ(ΔΗΣΥ)

Κύριε Πρόεδρε, φαίνεται ότι η πρώτη προσέγγιση -την οποία βουλευτές της κοινοβουλευτικής μας ομάδας είχαν κάνει στη βάση του ότι θα θεσμοθετούσαμε την κομματικοποίηση, η οποία δυστυχώς υπάρχει, των συνεργατικών ιδρυμάτων και του συνεργατισμού, που δεν έπρεπε να υπάρχει- η πρώτη προσέγγιση, που ήταν να μην έρθουμε να θεσμοθετήσουμε ακριβώς αυτό το απαράδεκτο που συμβαίνει, φαίνεται ότι τώρα διαφοροποιείται σε κάποιο βαθμό και αντιλαμβάνομαι, μετά από την αγόρευση του κ. Θεοδώρου, ότι υπάρχει ένας προβληματισμός της κοινοβουλευτικής ομάδας. Θα παρακαλούσα, χωρίς να θεωρείται ότι σήμερα είμαστε υπαίτιοι δυο αναβολών, διότι υπάρχουν λόγοι αντικειμενικοί, να δοθεί κάποιος χρόνος αυτό το θέμα να αντιμετωπιστεί και από την ομάδα μας και να το μελετήσουμε καλύτερα.

Επαναλαμβάνω ότι ευχή όλων μας θα ήταν να μην υπάρχει οποιοσδήποτε κομματισμός στο συνεργατισμό. Δυστυχώς υπάρχει! Θα δούμε: Είτε τον εξαλείφουμε είτε, αν θα τον θεσμοθετήσουμε, να δημιουργήσουμε κάποιες ισορροπίες. Να το δούμε και αυτό το πράγμα.

Α. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ: (ΕΔΗ)

Κύριε Πρόεδρε, φυσικά δεν έχουμε ένσταση να αναβληθεί για περαιτέρω σκέψη το θέμα, αλλά εμείς θέλουμε να δηλώσουμε ότι είμαστε υπέρ της τροποποίησης, διότι πιστεύουμε ότι το αναλογικό σύστημα, όπως είπε και ο συνάδελφος Θεοδώρου, είναι το πιο δημοκρατικό. Αυτά που λέγονται, ότι δήθεν δε θέλουμε να ωθήσουμε το συνεργατισμό σε κομματικοποίηση, δεν πιστεύω ότι ευσταθούν, διότι μάλλον είναι για διατήρηση του στάτους κβο. Υπάρχει κομματικοποίηση και πιστεύω ότι δε θα γίνουν χειρότερα τα πράγματα, απλώς θα διατηρηθεί κάποια κατάσταση. Και πιστεύουμε ότι είναι πιο δημοκρατικό…

Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, αντιλαμβάνεστε ότι με πολλή χαρά δέχομαι, τουλάχιστον ως εισηγητής εκ μέρους της κοινοβουλευτικής μας ομάδας, την παράκληση του Δημοκρατικού Συναγερμού για αναβολή, αντιλαμβάνομαι μιας ή δυο βδομάδων. Και στο κάτω-κάτω αυτό το θέμα περίμενε δέκα χρόνια. Δεν μπορεί να αρνηθεί να περιμένει ακόμα μια ή δυο βδομάδες. Επιτρέψτε μου όμως να προσθέσω κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό και έχει παραλειφθεί από την έκθεση. Δεν ξέρω, εξ αβλεψίας πιστεύω. Ανάμεσα στους προσκληθέντες ήταν και το Πανεπιστήμιο Κύπρου. Και η εκπρόσωπος του Πανεπιστημίου Κύπρου ετέθη αναφανδόν, χωρίς κανένα ενδοιασμό, υπέρ της εισαγωγής του συστήματος της αναλογικής. Χαρακτήρισε μάλιστα οπισθοδρομικό το θεσμό, όπως λειτουργεί αυτή τη στιγμή. Είχε κληθεί εν πάση περιπτώσει…

Α. ΧΡΙΣΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, εμείς έχουμε τις απόψεις μας. Διαφωνούμε με την πρόταση νόμου του κ. Θεοδώρου και θα τις αναπτύξουμε την άλλη φορά. Και παρά τη μεγάλη μας εκτίμηση προς το πανεπιστήμιο, εμείς δεν το θεωρούμε μαντείο των Δελφών.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Επομένως, εφόσον υπάρχει συγκατάθεση, το θέμα αναβάλλεται για την προσεχή βδομάδα.

Πρακτικά της Βουλής των Αντιπροσώπων

Ζ’ ΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ Δ’

Συνεδρίαση 2ας Δεκεμβρίου 1999

(ώρα έναρξης: 4.20 μ.μ.)

(Αρ.8)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Προχωρούμε στο έκτο θέμα στην ημερήσια διάταξη που είναι «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός Νόμος του 1997». Είναι πρόταση νόμου. Το θέμα είναι εξ αναβολής από την προηγούμενη εβδομάδα. Παρακαλώ τον πρόεδρο της αρμόδιας κοινοβουλευτικής επιτροπής να διαβάσει την έκθεση, γιατί δεν είναι ομόφωνη.

Α. ΧΡΙΣΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Nαι, κύριε Χρίστου.

Α. ΧΡΙΣΤΟΥ:

Θα ζητήσουμε εμείς αναβολή αυτή τη φορά, κύριε Πρόεδρε, και θα εξηγήσω το λόγο. Διατηρώντας τις απόψεις μας τις οποίες καταθέσαμε και στην επιτροπή της Βουλής, έχουμε προσπαθήσει να διερευνήσουμε το θέμα και τις προεκτάσεις του, νομικές και διαχειριστικές. Έχουμε διαπιστώσει, κύριε Πρόεδρε, ότι το θέμα δεν είναι καθόλου απλό. Δε θα αναφέρω τους λόγους. Αναφέρω μόνο έναν. Τα συνεργατικά ιδρύματα για τα οποία γίνεται λόγος δεν είναι όλα τα ίδια. Λειτουργούν κάτω από διαφορετικό νομικό καθεστώς.

ΧΡ. ΠΟΥΡΓΟΥΡΙΔΗΣ:

Υπάρχουν τρία είδη.

Α. ΧΡΙΣΤΟΥ:

Τρία είδη, λέει ο κ. Πουργουρίδης. Εμείς βρήκαμε κάτι παραπάνω. Γι΄ αυτό, κύριε Πρόεδρε, για να είμαστε σωστοί, και εκείνοι που θα ψηφίσουμε υπέρ και εκείνοι που θα ψηφίσουμε εναντίον, ζητούμε αναβολή, για να μελετήσουμε περαιτέρω το θέμα.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ο κ. Δημητρίου.

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, η θέση του Δημοκρατικού Συναγερμού είναι να υποστηρίξει την πρόταση του κ. Θεοδώρου. Έχω ακούσει τα επιχειρήματα του κ. Χρίστου. Είναι πάγια τακτική να διευκολυνόμαστε ως κόμματα σε τέτοιες περιπτώσεις και δε φέρουμε ένσταση για αναβολή μιας βδομάδας.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΏΝ:

Ο κ. Θεοδώρου.

Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, με την ίδια προθυμία που δεχθήκαμε την αναβολή που ζήτησε ο Δημοκρατικός Συναγερμός δεχόμαστε και την αναβολή που ζητά αυτή τη στιγμή το ΑΚΕΛ και για έναν επιπρόσθετο λόγο: Πρόκειται για ένα θεσμικό νόμο και η άποψή μας είναι ότι στους θεσμικούς νόμους, στις θεσμικές νομοθεσίες πρέπει να επιδιώκεται η μέγιστη δυνατή συναίνεση. Υπό αυτή την έννοια και με αυτή τη σκέψη, βεβαίως δεχόμαστε την αναβολή και θα προσπαθήσουμε, όσο εξαρτάται από εμάς, να επιτευχθεί αυτή η συναίνεση την οποία επιδιώκουμε.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:                     Επομένως το έκτο θέμα αναβάλλεται.

Συνεδρίαση 20ης Δεκεμβρίου 1999

(Ώρα έναρξης: 4.36 μ.μ.)

(Αρ. 11)

Το υπ΄ αριθμόν 13 θέμα είναι «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997».

Δ. ΣΥΛΛΟΥΡΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε, είναι εξ αναβολής. Υπήρχαν αλλαγές τοποθετήσεων. Η δική μας κοινοβουλευτική ομάδα ζήτησε αναβολή, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε ολοκληρώσει τη μελέτη και θα ζητήσουμε νέα αναβολή.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Υπάρχει ένσταση για αναβολή;

Ο κ. Θεοδώρου.

Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, είχε ζητηθεί μια αναβολή πρώτα από το Δημοκρατικό Συναγερμό, η οποία βεβαίως ευχαρίστως δόθηκε. Μετά είχε ζητηθεί αναβολή από το ΑΚΕΛ, η οποία επίσης δόθηκε ευχαρίστως. Τώρα αντιλαμβάνομαι ότι ζητείται δεύτερη αναβολή από το Δημοκρατικό Συναγερμό. Δεν ξέρω αν θα αρχίσουμε να παίζουμε πινγκ-πονγκ στο τέλος δηλαδή, αλλά τουλάχιστο να μας πείτε, συνάδελφοι, δεν υπάρχει ένσταση ασφαλώς, αλλά πέστε μας το λόγο για τον οποίο ζητάτε την αναβολή, έτσι για να είμαστε καλύτερα ενήμεροι.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ο κ. Δημητρίου.

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

Ορθώς ο κ. Θεοδώρου ζητά κάποιες εξηγήσεις γι΄ αυτή μας τη στάση και θα του τις δώσουμε. Στη συνεδρία της κοινοβουλευτικής ομάδας την περασμένη εβδομάδα είχαν κληθεί εκείνοι του οποίους είχαμε ορίσει συμβούλους στο θέμα αυτό και μας είχαν παράσχει κάποιες πληροφορίες σχετικά με το θέμα. ‘Εμεινε η εξέταση της νομοτεχνικής πλευράς που έχει σχέση με τους κανονισμούς και με άλλες συναφείς πρόνοιες του νόμου, η οποία δεν έγινε κατορθωτό να ολοκληρωθεί λόγω του ότι και προσωπικά απουσίαζα εκτός Κύπρου και νομίζω μέσα στις γιορτές θα μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε αυτή τη μελέτη. Αυτή είναι η εξήγηση.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Αν πρέπει να χρονοδιαγράψουμε την αναβολή, να πούμε μέχρι τον Ιανουάριο;

Εντάξει, κύριε Θεοδώρου;

Λοιπόν, το θέμα αναβάλλεται.

Συνεδρίαση 13ης Ιανουαρίου 2000

Προχωρούμε στο θέμα 8, που είναι «Ο περί Συνεργατικών Εταιρειών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1997».

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Επομένως, παρακαλώ όσοι εκ των κυρίων συναδέλφων θέλουν επί θέματος αρχής να τοποθετηθούν, να το πράξουν, διαφορετικά θα προχωρήσουμε στη δεύτερη ανάγνωση και στην ψηφοφορία.

Ο κ. Χρίστου,

Α. ΧΡΙΣΤΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, έχουμε δει με προσοχή αυτό το οποίο εισηγείται ο συνάδελφος κ. Θεοδώρου, το οποίο άλλωστε δεν είναι για πρώτη φορά ενώπιόν μας. ‘Εχει ξανατεθεί παλαιότερα και έχουμε την άποψη ότι, παρά τις ειλικρινείς και αγαθές προθέσεις τις οποίες ο ίδιος εκφράζει και τα αποτελέσματα τα θετικά στα οποία ο ίδιος πιστεύει, δε θα έχουμε καλύτερη κατάσταση από αυτή την οποίαν περιγράφει -ανεξάρτητα αν συμφωνώ ή όχι- και θέλει να βελτιώσει.

Πρώτα πρώτα έχω την εντύπωση ότι, κατά έναν τρόπο λίγο υπερβολικό σε ότι αφορά τα δικαιώματά μας, υπεισερχόμεθα να ρυθμίσουμε τις σχέσεις σε ένα ελεύθερα σχηματισμένο συνεταιρισμό ανθρώπων. Οι συνεργατικές ενώσεις, τα συνεργατικά ιδρύματα συγκροτούνται από ανθρώπους στη βάση της ελεύθερης απόφασης και βούλησής τους. Εμείς αποφασίζουμε ότι «ξέρετε, με αυτό τον τρόπο θα εκλέγετε την επιτροπή σας και όχι με αυτό με τον οποίο εσείς σε κάποια στιγμή  ανύποπτη έχετε αποφασίσει να ενεργήσετε».

Το δεύτερο: Αυτή η πρόταση νόμου δεν μπορεί να έχει καθολική εφαρμογή. Δεν μπορεί, για παράδειγμα, ένα συνεργατικό ίδρυμα το οποίο είναι εγγεγραμμένο με βάση τον περί Εταιρειών Νόμο να το υποχρεώσουμε να εκλέγει τα όργανά του τα διοικητικά με τον τρόπο που εμείς θέλουμε, καθ΄ υπέρβασιν ενδεχομένως άλλων προνοιών άλλου νόμου στον οποίο υπάγεται ως οικονομικός οργανισμός.

Έχουμε μελετήσει παράλληλα με την πρόταση του κ. Θεοδώρου και την επιστολή που μας εστάλη από τη Συνεργατική Συνομοσπονδία και έχουμε προσπαθήσει να διερευνήσουμε και άλλες πτυχές του θέματος. Αποδεικνύεται, κύριε Πρόεδρε, ότι δεν υπάρχει σχεδόν σε κανένα μέρος της Ευρώπης εκλογή επιτροπών συνεταιριστικών ή συνεργατικών οργανισμών με το σύστημα το οποίο εισηγείται ο συνάδελφος. Μάλιστα η πληροφόρηση που έχουμε από την Ελλάδα είναι ότι προχώρησε σε κάποιο στάδιο, έκαμαν αλλαγή, πέρασαν στο σύστημα που εισηγείται ο κ. Θεοδώρου, στην απλή αναλογική, και τώρα επιστρέφουν πίσω, γιατί έχουν διαπιστώσει -και αναφέρομαι και σε επιστολή και σε ενημέρωση από την Πανελλήνια Συνομοσπονδία Γεωργικών Συνεταιρισμών- ότι το σύστημα εκείνο δεν εξυπηρετούσε τους σκοπούς των συνεργατικών συνεταιρισμών.

Μιλούμε για μια μικρή κοινωνία, μιλούμε για χώρους γεωγραφικά περιορισμένους, αν μιλούμε για το Συνεργατικό Πιστωτικό Ίδρυμα της Δερύνειας ή του Παραλιμνίου. Μιλούμε για σχέσεις οι οποίες αναπτύσσονται όχι κατά ανάγκη πάνω σε κομματική βάση και ανεξάρτητα από το αν σε μια ή σε άλλη πόλη πρωτοστάτησε για τη δημιουργία κάποιων συνεργατικών ιδρυμάτων είτε η αριστερά είτε η δεξιά. Δεν πιστεύω ότι εξ αυτής της καταβολής της ίδρυσης ενός ιδρύματος εμποδίστηκε οιοσδήποτε πολίτης να έχει την ίδια και ίση μεταχείριση. Δεν έχουμε ποτέ αντιμετωπίσει ένα τέτοιο δεδομένο. Αντίθετα, φοβούμαι ότι θα στερήσουμε πραγματικά από τους πολίτες το δικαίωμα επιλογής. Και αν εδώ, κύριοι συνάδελφοι, συζητούμε αυτό, κάποιοι από εμάς θέτουν προς συζήτηση και τη δυνατότητα επιλογής για τον ψηφοφόρο στις βουλευτικές εκλογές να εκλέγει δια της οριζόντιας ψηφοφορίας. Πόσο δικαιωνόμαστε να στερήσουμε αυτό το δικαίωμα από τον πολίτη του Παραλιμνίου ή τον πολίτη της Αγίας Νάπας ή τον πολίτη της Πάφου ή της Λεμεσού; Έχω την εντύπωση, ότι με όλες τις αγαθές προθέσεις που υπάρχουν σε αυτή την πρόταση, θα θεσμοθετήσουμε επίσημα πλέον μια ακόμα κομματική εκλογή, μια ακόμα κομματική αντιπαράθεση μέσα στις πάρα πολλές που έχουμε κάθε χρόνο και κάθε δυο χρόνια και κάθε τρία χρόνια. Δε θα λύσει το πρόβλημα το οποίο επικαλείται ο συνάδελφος, θα το επισημοποιήσει, θα το θεσμοθετήσει και θα το διογκώσει.

Π. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ:

Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Ο Δημοκρατικός Συναγερμός έχει ζητήσει αναβολή της συζήτησης της πρότασης νόμου του κ. Θεοδώρου, διότι πράγματι είχε επισημάνει ότι με την πρόταση αυτή φαινόταν καθαρά ότι θεσμοθετούμε μια κατάσταση η οποία δεν είναι υγιής. Ποια; Την κατάσταση της κομματικοποίησης των συνεργατικών πραγμάτων. Όμως αυτή η κατάσταση υπάρχει και, όπως λειτουργεί σήμερα η κατάσταση με το πλειοψηφικό σύστημα, δημιουργεί προβλήματα και συνέπειες δυσμενείς για τα μέλη, για την κοινότητα μέσα στην οποία ένα συνεργατικό ίδρυμα λειτουργεί και δρα. Δεν υπάρχει κανένας ο οποίος δε θα αισθανόταν ευτυχής, αν μπορούσε τουλάχιστον αυτό το κεφάλαιο του συνεργατισμού να είναι απαλλαγμένο πλήρως από οποιαδήποτε κομματική χροιά ή και οι ενέργειες και η προσέγγιση των προβλημάτων δε θα έπρεπε να έχουν οποιαδήποτε κομματική σκοπιμότητα.

Δυστυχώς, δεν είναι έτσι η πραγματικότητα και το δίλημμα ενώπιον του οποίου τιθέμεθα είναι να συνεχίσει η κατάσταση, ως έχει, με όλα αυτά τα κακά χαρακτηριστικά, αναμένοντας ότι συν το χρόνω θα εκλείψει, πράγμα το οποίο στο προβλεπτό μέλλον δε βλέπουμε ότι θα υπάρχει, ή να δημιουργήσουμε κάποιες ισορροπίες με κάποια κακά τα οποία παραδεδειγμένα υπάρχουν και θα  υπάρχουν με τη θεσμοθέτηση των κομματικών ψηφοδελτίων.

Η κοινοβουλευτική ομάδα του Δημοκρατικού Συναγερμού είχε αντιμετωπίσει το θέμα ως δίλημμα πράγματι και, αφού είχε ζυγίσει τα υπέρ και τα κατά της μιας ή της άλλης κατάστασης -της κατάστασης όπως είναι σήμερα, που λειτουργεί με κομματικά κριτήρια, είτε το θέλουμε είτε όχι, ή της κατάστασης όπως θέλουμε να τη δημιουργήσουμε με μια καλύτερη διαφάνεια και έστω κομματικοποίηση- έκρινε κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι, παρά τις επιφυλάξεις που υπάρχουν και για την υιοθέτηση του νέου συστήματος, το νέο σύστημα, όπως το εισηγείται στην πρότασή του ο κ. Θεοδώρου, είναι καλύτερο από το ισχύον, γι΄ αυτό και τάχθηκε υπέρ της ψήφισης της πρότασης νόμου του κ. Θεοδώρου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Ο κ. Πιττοκοπίτης και μετά ο κ. Χριστοφίδης.

Ν. ΠΙΤΤΟΚΟΠΙΤΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να ψηφίσουμε την πρόταση νόμου του κ. Θεοδώρου για πολύ απλούς λόγους. Σήμερα, σε όλες τις κοινότητες όπου υπάρχουν συνεργατικές εταιρείες με την άλφα ή τη βήτα μορφή, έχει αποδειχθεί- και το γνωρίζουμε όλοι, μια και είμαστε κομματάρχες- ότι ακόμα και στις κοινοτικές εκλογές και αλλού λειτουργεί το τοπικό στοιχείο, η συγγένεια, η φιλία, η εξυπηρέτηση και άλλως πως. Χωρίς να εκληφθεί μομφή εναντίον των φίλων του ΑΚΕΛ … ας λάβουμε υπόψη μας τις τελευταίες εκλογές που έγιναν στη συνεργατική εταιρεία στη Γεροσκήπου. Όπως είναι γνωστό, σε οποιαδήποτε πολιτική εκλογή στη Γεροσκήπου το ΑΚΕΛ έχει την πλειοψηφία και προχθές στη συνεργατική εξέλεξε μόνο έναν. Επομένως, δεν είναι το στοιχείο το κομματικό που λειτούργησε ή και λειτουργεί, αλλά πλέον ο πολίτης μέλος εκείνης της συνεργατικής εταιρείας προσπαθεί να βρει με ποιο τρόπο θα εξυπηρετηθεί καλύτερα.

Επομένως, κύριε Πρόεδρε, φθάσαμε σήμερα, με την εγγραφή τόσων θεμάτων αυτεπάγγελτα στην οποιαδήποτε επιτροπή, που, αν υπήρχε πράγματι οποιοσδήποτε πολίτης που δεν εξυπηρετείται λόγω της κομματικής του ιδιότητας σε οποιαδήποτε κοινότητα, να είμαστε βέβαιοι και έντιμοι μεταξύ μας ότι δε θα περνούσε απαρατήρητο και δε θα γίνονταν κάθε μέρα παράπονα και παραστάσεις.

Πέραν αυτού, αν σήμερα όλοι λέμε ότι οδεύουμε προς την Ευρώπη και ότι όλοι πρέπει να εναρμονιστούμε με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, ότι πρέπει να μελετήσουμε τη δομή του συνεργατικού κινήματος που έχουμε στην Κύπρο σε σύγκριση με άλλα, τι είναι εκείνο το οποίο σήμερα επείγει και πρέπει να τροποποιηθεί ο υφιστάμενος νόμος ή ο τρόπος λειτουργίας που εκλέγονται αυτές οι επιτροπές, τη στιγμή που ήδη άρχισε το συνεργατικό κίνημα και μελετά την όλη κατάσταση; Γιατί προσπαθούμε να δημιουργήσουμε ακόμα μια νέα κατάσταση και πιθανόν δυσκολία;

Με όλο το σεβασμό, ειλικρινά, αν λάβουμε υπόψη μας την προσφορά του συνεργατικού κινήματος … Εγώ δεν το κρύβω πως είμαι πρόεδρος συνεργατικού κινήματος, του μεγαλύτερου στην Πάφου, και υπάρχουν εδώ συνάδελφοι από την Πάφο και ας σηκωθεί κάποιος να πει ότι δεν εξυπηρετήθηκε ο οποιοσδήποτε πολίτης, οπουδήποτε και αν ανήκει. Ειλικρινά, παρακαλώ τους συναδέλφους, αν έχουν έστω μια πληροφορία, μια ένδειξη … Επομένως, πηγαίνουμε να κομματικοποιήσουμε το καθετί και μάλιστα κάθε βδομάδα θα έχουμε εκλογές σε όλη την Κύπρο και σε αυτό τον τομέα στις συνεργατικές εταιρείες;

Δ. ΘΕΟΔΩΡΟΥ:

Ως εισηγητής της πρότασης νόμου, κύριε Πρόεδρε, ήθελα να πω μόνο δυο λόγια. Όταν είχε ζητηθεί από το Δημοκρατικό Συναγερμό η αναβολή της ψηφοφορίας, προσωπικά τουλάχιστο με όλη μου την προθυμία και ευχαρίστηση συναίνεσα σε αυτή την αναβολή, ελπίζοντας ότι θα αλλάξουν τα πράγματα σε ότι αφορά τη στάση του Δημοκρατικού Συναγερμού. Το ίδιο έπραξα και όταν το ΑΚΕΛ ζήτησε αυτή την αναβολή και πρέπει να πω ότι η προσωπική μου διακαής επιθυμία ήταν να καταλήγαμε ομόφωνα σε αυτή τη θέση, πράγμα που φαίνεται ότι τελικά δεν είναι δυνατόν. Υπάρχουν δυο διαφορετικές θεωρήσεις του ζητήματος και τελικά νομίζω ότι πρέπει να καταφύγουμε στην ψηφοφορία.

Εκείνο το οποίο θέλω να πω είναι το εξής: Λέχθηκε κάτι για την επιλογή των ατόμων και είναι πάρα πολύ σωστό αυτό το πράγμα, δεν με απασχολεί, έχω υποβάλει και στο κόμμα μου -και έχω συζητήσει με πολλούς συναδέλφους- και ειδική πρόταση για οριζόντια ψηφοφορία στις βουλευτικές εκλογές. Ασφαλώς, μπορούμε να κάνουμε και στις εκλογές των συνεργατικών ιδρυμάτων οριζόντια ψηφοφορία με αναλογικό σύστημα. Είναι το απλούστερο των πραγμάτων, για να μπορεί ο πολίτης να επιλέγει και άτομα συν τοις άλλοις. Είναι θέματα τα οποία μπορεί πολύ εύκολα να διευθετηθούν και δε νομίζω ότι μπορούν να αποτελούν εμπόδιο αυτού του είδους τα μικροπροβλήματα.

Νομίζω, κύριε Πρόεδρε, να προχωρήσουμε στην ψηφοφορία και να ελπίσουμε ότι τα πράγματα θα οδεύσουν προς το καλύτερο.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, δίνω το λόγο στον κ. Χριστοφίδη των ΕΔΗ και θα θεωρήσω τη συζήτηση λήξασα και θα προχωρήσουμε στην ψηφοφορία.

Γ. ΧΡΙΣΤΟΦΙΔΗΣ:

Κύριε Πρόεδρε, πρέπει να δικαιολογηθεί κι από εμάς η στάση μας όσον αφορά το θέμα. Θα υποστηρίξουμε την πρόταση του συναδέλφου κ. Θεοδώρου, γιατί πιστεύουμε ότι ο κανόνας του να θεωρηθεί ότι η απλή αναλογική είναι το σύστημα που δίνει τη δυνατότητα μεγαλύτερης αντιπροσωπευτικότητας σε σχέση με το πλειοψηφικό πρέπει να ισχύει παντού και όχι μόνο σε ορισμένους τομείς. Έτσι θεωρούμε ότι και στο συνεργατισμό, που είναι ένα κίνημα του λαού, όσο πιο αντιπροσωπευτικά παρουσιαστεί ο λαός στα διοικητικά συμβούλια του τόσο το καλύτερο. Νομίζω ότι η αναλογική θα είναι το καλύτερο σύστημα, γι΄αυτό υποστηρίζουμε την πρόταση του κ. Θεοδώρου.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Αντιλαμβάνομαι από την έκθεση ότι η εισήγηση της πλειοψηφίας είναι να απορριφθεί η πρόταση νόμου, γι΄ αυτό ερωτώ πόσοι ψηφίζουν υπέρ της απόρριψης της πρότασης νόμου;

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Είκοσι πέντε υπέρ της απόρριψης (ΑΚΕΛ-ΔΗΚΟ)

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Πόσοι είναι εναντίον της απόρριψης της πρότασης νόμου;

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Είκοσι πέντε εναντίον (υπέρ της πρότασης νόμου) (ΔΗΣΥ-ΕΔΕΚ-ΕΔΗ).

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:

Αποχές;

ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ:

Καμιά.

ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ:
Η πρόταση νόμου απορρίπτεται.