ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προτάσεις νόμου της ΕΔΕΚ που σκοπούν στο να τερματιστεί η καταστροφή που συντελείται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου και να τερματιστούν φαινόμενα αποκατάστασης δημοσίων κτηρίων με υλικά προερχόμενα από τα κατεχόμενα

Κατά τη σημερινή Ολομέλεια της Βουλής ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μαρίνος Σιζόπουλος, κατέθεσε πρόταση νόμου εκ μέρους του Κ.Σ. ΕΔΕΚ που τροποποιεί τον περί Ρύθμισης Λατομείων και Μεταλλείων Νόμο ώστε να προστεθούν στις απαγορευμένες προς επισκόπηση, μετάλλευση και λατόμευση γαίες, η οροσειρά του Πενταδακτύλου. Επιπρόσθετα, προτείνεται όπως καταστεί ποινικό αδίκημα η χρήση από οποιοδήποτε πρόσωπο σε οικοδομικές εργασίες υλικών προερχομένων από περιοχές στις οποίες απαγορεύεται η λατόμευση.

Παράλληλα, με δεύτερη πρόταση νόμου που τροποποιεί τον Περί της Ρύθμισης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Νόμο προστίθεται η υποχρέωση στις αναθέτουσες αρχές, όταν πρόκειται για συμβάσεις που αφορούν τη χρήση λατομικών υλικών, ο ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας  να υποβάλει μαζί με την προσφορά για την ανέγερση ή την αποκατάσταση δημοσίων κτηρίων, γραπτή δέσμευση ότι τα εν λόγω υλικά δεν προέρχονται από την οροσειρά του Πενταδακτύλου.

Οι δυο προτάσεις νόμου σκοπούν στο να τερματιστεί η καταστροφή που συντελείται στην οροσειρά του Πενταδακτύλου λόγω των παράνομων λατομήσεων και παράλληλα να τερματιστούν φαινόμενα όπως αυτά που παρατηρήθηκαν στο Παγκύπριο Γυμνάσιο, στον Τύμβο της Μακεδονίτισσας και αλλού, όπου η αποκατάσταση δημοσίων κτηρίων έγινε με υλικά προερχόμενα από τα κατεχόμενα.

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 16 Νοεμβρίου 2018

 

You may also like