ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προτάσεις της ΕΔΕΚ για τα Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια

ΜΕΔ

Ενώ υπήρξε το κούρεμα και η αναδιάρθρωση κάποιων τραπεζών από τα χρήματα των καταθετών, σήμερα οι τράπεζες παρουσιάζουν ιδιαίτερη έλλειψη κοινωνικής ευαισθησίας για την εξυπηρέτηση και υποβοήθηση των δανειοληπτών για την  αναδιάρθρωση των δανείων τους. Φαίνεται πως ο βασικός τους στόχος είναι ακριβώς η οικειοποίηση των περιουσιών των δανειοληπτών και κυρίως των προνομιακών περιουσιών.

Θα πρέπει να υπάρξει καλή διάθεση από την πλευρά των διευθύνσεων και των τραπεζών  για την ρύθμιση των Μη Εξυπηρετούμενων Δανείων (ΜΕΔ). Υπενθυμίζουμε ότι οι δύο προτάσεις της ΕΔΕΚ που θεωρούμε ότι θα μπορούσαν  να βοηθήσουν σε αυτή την κατεύθυνση, τις οποίες ο Πρόεδρος  της Δημοκρατίας αποδέχθηκε καθώς και η  πλειοψηφία των κομμάτων στη Βουλή πριν από την ψήφιση του πλαισίου αφερεγγυότητας, δεν έχουν υλοποιηθεί με κυβερνητική και τραπεζική  ευθύνη.

Συγκεκριμένα οι δύο προτάσεις αφορούσαν την αξία του ενυπόθηκου ακινήτου και τη ρύθμιση των θεμάτων των εγγυητών.

Όσων αφορά το θέμα της ενυπόθηκης αξίας του ακινήτου, ως ΕΔΕΚ είχαμε προτείνει αυτή να είναι εκείνη την οποία αποδέχθηκαν οι τράπεζες στην αρχική συμφωνία για να καθορισθεί και το ύψος του δανείου. Δεν μπορεί η αξία να μεταβάλλεται σε βάρος του δανειολήπτη όταν όλες οι υπόλοιπες πρόνοιες του εγγράφου που είναι υπέρ του χρηματοπιστωτικού ιδρύματος παραμένουν ως είχαν.

Για τους εγγυητές θα πρέπει σε περίπτωση προσφυγής στους εγγυητές να υπάρχει ισόποση καταβολή του υπολοίπου του δανείου και όχι να επιβαρύνεται ο ένας  ή ενδεχομένως κάποιοι από τους εγγυητές.


Λευκωσία, 15 Σεπτεμβρίου 2017

You may also like