ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

Προτάσεις πολιτικής από τη Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση και την οργάνωση ‘Στίγμα’

Η εμπορία ανθρώπων θεωρείται ως ένα από τα σοβαρότερα ποινικά αδικήματα παγκοσμίως καθώς παραβιάζει βασικά ανθρώπινα δικαιώματα και είναι μια σύγχρονη μορφή δουλείας. Η Κύπρος είναι χώρα προορισμού της εμπορίας ανθρώπων με σκοπό τη σεξουαλική και εργασιακή εκμετάλλευση. Το 2007, τέθηκε σε ισχύ ο περί της Καταπολέμησης της Εµπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και της Προστασίας των Θυµάτων Νόµος του 2007 [Ν.87(Ι)/2007].  Το 2012 τέθηκε σε ισχύ ο τροποιητικός Νόμος Ν.13(Ι)2012 ο οποίος τροποποίησε, μεταξύ άλλων,  τη σύνθεση της Πολυθεματικής Συντονιστικής Ομάδας Κατά της Εμπορίας Προσώπων.  Ακολούθως, μόλις πέρυσι τέθηκε σε ισχύ ο νόμος που αναθεωρεί το Νομικό Πλαίσιο το οποίο διέπει την Πρόληψη την Καταπολέμηση της Εμπορίας και της Εκμετάλλευσης Προσώπων και την Προστασία των Θυμάτων  Ν.60(Ι)/2014, ο οποίος ενσωματώνει την οδηγία 2011/36/ΕΕ και ο οποίος αντικατέστησε την κείμενη νομοθεσία.  Παρά τις συνεχείς προσπάθειες που καταβάλει το Κράτος για πάταξη του εν λόγω εγκλήματος, η γεωγραφική θέση της χώρας μας σε συνδυασμό με τη ζήτηση από άνδρες για σεξ και  τη ζήτηση για φθηνά εργατικά χέρια, δυσκολεύουν το εγχείρημα.

Η Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση, αντιλαμβανόμενη την έκταση του προβλήματος αποφάσισε να λάβει ενεργό δράση ούτως ώστε να συνδράμει στην πάταξη του φαινομένου αυτού. Για το  σκοπό αυτό, η Σοσιαλιστική Γυναικεία Κίνηση σε συνεργασία με την Οργάνωση Προστασίας  Θυμάτων Σεξουαλικής Βίας και Εκμετάλλευσης ‘Στίγμα’ και την Genderstream Consulting Ltd. ξεκίνησε τον Απρίλη του 2014 το πρόγραμμα ‘EMBRACING’. Στόχος του προγράμματος ‘EMBRACING’ ήταν η ενίσχυση της ικανότητας των επαγγελματιών και εθελοντών της Σοσιαλιστικής Γυναικείας Κίνησης και της οργάνωσης ‘Στίγμα’, που παρέχουν υπηρεσίες βοήθειας και υποστήριξης στα θύματα εμπορίας, να γίνουν πιο ικανοί και αποτελεσματικοί στο έργο τους. Επιπλέον, ένας δεύτερος και εξίσου σημαντικός στόχος ήταν η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού, μιας και μέσα από το πρόγραμμα δόθηκε και συνεχίζει να δίνεται δημοσιότητα σε αυτή την εγκληματική ενέργεια.

Οι στόχοι  του προγράμματος ‘EMBRACING’  επιτεύχθηκαν με το σχεδιασμό και την υλοποίηση επιμορφωτικών σεμιναρίων για τους / τις επαγγελματίες και εθελοντές/ντριες που χειρίζονται ή επιθυμούν να χειρίζονται υποθέσεις περίθαλψης και προστασίας θυμάτων σωματεμπορίας, αλλά και μέσα από τη  διοργάνωση εργαστηρίων που  λειτούργησα  ως βήμα κοινωνικού διαλόγου για την ανάπτυξη θέσεων πολιτικής και στρατηγικών ενάντια στο φαινόμενο της σωματεμπορίας και τη δικτύωση φορέων που εμπλέκονται στην καταπολέμηση του φαινομένου.

Μέσα από την υλοποίηση του προγράμματος ‘EMBRACING’  καταγράφηκε σειρά από θέσεις  πολιτικής, στρατηγικών και μέτρων τα οποία χρειάζεται να ληφθούν από την πολιτεία στο σύνολο της. Συνοπτικά απαιτείται:

  • Η ορθή και αποτελεσματική εφαρμογή του νομοθετικού πλαισίου
  • Η ευαισθητοποίηση και αλλαγή νοοτροπίας του κοινού
  • Η ενίσχυση των δεξιοτήτων και ικανοτήτων των δημοσίων λειτουργών
  • Η παροχή προστασίας των θυμάτων
  • Ο επανασχεδιασμός των προτεραιοτήτων του Υπουργείου Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών  Ασφαλίσεων όσον αφορά τις υπηρεσίες που παρέχει στα θύματα εμπορίας.
  • Η δημιουργία δεικτών παρακολούθησης εντοπισμού και παραπομπής των θυμάτων εμπορίας
  • Η πάταξη της διαφθοράς.