ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΝΕΑ

ΤΟΥΡΚΙΑ

nikolas-eleni-marinos

ΠΡΟΤΑΣΗ

 

ΤΟΥ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΟΥ ΚΟΜΜΑΤΟΣ,

ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ

ΚΑΙ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

 

 ΕΠΙ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ

 

Η μέχρι σήμερα εμπειρία από τη συνολική συμπεριφορά της Τουρκίας καταδεικνύει ότι είναι κράτος το οποίο είναι αναξιόπιστο. Δεν έχει τηρήσει διεθνείς δεσμεύσεις και υποχρεώσεις που έχει αναλάβει. Αμφισβητεί τη Διεθνή Συνθήκη της Λωζάνης και δεν έχει ακόμα εφαρμόσει τη Συμφωνία με την Ευρωπαϊκή Ένωση όσον αφορά τις πρόνοιες που αφορούν την Κυπριακή Δημοκρατία.

 

Παρά το γεγονός ότι τα τρία κόμματα διαφωνούμε με την Πενταμερή Διάσκεψη για τους λόγους που πολλές φορές δημόσια αναφέραμε, λόγω της κρισιμότητας στη διαδικασία των συνομιλιών καταθέτουμε τις ακόλουθες προτάσεις με στόχο την ενίσχυση της διαπραγματευτικής μας θέσης και την αποφυγή κινδύνων που μπορεί να προκύψουν στο ζωτικής σημασίας για την Κύπρο κεφάλαιο της ασφάλειας και των εγγυήσεων.

 

1.      Πλήρης και μόνιμη κατάργηση οποιουδήποτε επεμβατικού ή εγγυητικού δικαιώματος τρίτης χώρας που θα αφορά είτε το σύνολο είτε τμήμα της Κυπριακής επικράτειας.

 

2.      Τα επεμβατικά και εγγυητικά δικαιώματα πρέπει να καταργηθούν πριν από την παραπομπή της όποιας Συμφωνίας Λύσης σε δημοψήφισμα. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει και με τη Συνθήκη Συμμαχίας του 1960.

 

3.      Πλήρης αποχώρηση του συνόλου των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων από το νησί πριν από την έναρξη εφαρμογής της λύσης.

 

4.      Κατά την εφαρμογή της λύσης, στο έδαφος της Κυπριακής Δημοκρατίας πρέπει να βρίσκονται μόνο οι κοινές Κυπριακές Ένοπλες Δυνάμεις, οι οποίες θα συνεπικουρούνται στο έργο τους από μια κατά το μέγιστο ισάριθμη δύναμη επιτήρησης/επιβολής της Συμφωνίας υπό την αιγίδα του ΟΗΕ ή εναλλακτικά του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, χωρίς τη συμμετοχή στρατιωτικών δυνάμεων από τις τέως Εγγυήτριες Δυνάμεις.

 

5.      Η εφαρμογή της Συμφωνίας σε ότι αφορά την πλήρη αποχώρηση των ξένων στρατευμάτων προϋποθέτει τη σύσταση Κοινής Στρατιωτικής Επιτροπής (ΚΣΕΠ) από την Ελλάδα, την Τουρκία και την Κυπριακή Δημοκρατία, της οποίας θα προεδρεύει ο ΟΑΣΕ (Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη) και στην οποία θα συμμετάσχουν ανώτεροι αξιωματικοί από την UNFICYP, την EU Military Committee του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Τουρκία, την Ελλάδα και την Εθνική Φρουρά.

 

6.      Έργο της ΚΣΕΠ θα είναι η διαπίστωση και καταγραφή (εντός εύλογου χρονικού διαστήματος) του συνόλου του ενεργού στρατιωτικού προσωπικού, των εφέδρων, καθώς και του αριθμού και των τύπων του οπλισμού που διαθέτουν οι Ελληνικές δυνάμεις, η Εθνική Φρουρά, καθώς και οι Τουρκικές και Τ/Κ στρατιωτικές δυνάμεις. Ο κατάλογος των ανωτέρω στρατιωτικών δυνάμεων, θα παραδοθεί από την ΚΣΕΠ στα τρία άμεσα ενδιαφερόμενα μέρη και θα διαβιβασθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε., προκειμένου η Τουρκία, η Ελλάδα και η Κυπριακή Δημοκρατία να μπορούν να διαπραγματευθούν επί αντικειμενικών και αντικειμενικά επαληθεύσιμων δεδομένων το χρονοδιάγραμμα απόσυρσης των δυνάμεων και του οπλισμού τους.

 

7.      Το χρονοδιάγραμμα αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων και του οπλισμού τους όπως και η διαδικασία επαλήθευσης της αποχώρησης, θα πρέπει να έχουν συμφωνηθεί πριν τη διεξαγωγή του δημοψηφίσματος και να αποτελέσουν ειδικό παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης. Σε περίπτωση που αυτό δεν καταστεί δυνατόν, δεν θα διεξαχθεί το δημοψήφισμα.

 

8.      Μετά την υπογραφή της συμφωνίας το έργο της ΚΣΕΠ θα είναι η παρακολούθηση, ο έλεγχος και η επαλήθευση της πλήρους αποχώρησης των ξένων στρατιωτικών δυνάμεων και του οπλισμού τους σύμφωνα με το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα.

 

9.      Το συμφωνημένο χρονοδιάγραμμα αποχώρησης πρέπει να προνοεί την έναρξη αποχώρησης των ξένων στρατευμάτων πριν από το δημοψήφισμα. Η δε διαδικασία αποχώρησης πρέπει να ολοκληρωθεί πριν από την ημέρα εφαρμογής της λύσης.

 

10.  Στο Σχέδιο Λύσης θα πρέπει να καταγράφεται σαφώς ότι στο διάστημα που θα μεσολαβεί μεταξύ του δημοψηφίσματος και της εφαρμογής της λύσης, κατά το οποίο θα πρέπει να υλοποιηθεί η αποχώρηση των στρατευμάτων, θα εξακολουθήσει να βρίσκεται σε ισχύ το σημερινό καθεστώς. Για αυτό ακριβώς το λόγο, στο πρώτο άρθρο της Συμφωνίας Λύσης πρέπει να καταγράφεται με σαφήνεια ότι η Κυπριακή Δημοκρατία θα συνεχίσει ως έχει. Το περιεχόμενο της Συμφωνίας που θα παραχωρεί εξουσίες στους Τ/Κ δεν θα εφαρμοστεί έως ότου η Τουρκία τηρήσει τις κατωτέρω υποχρεώσεις της σε σχέση με την ασφάλεια (ο κατάλογος δεν είναι εξαντλητικός):

 

α. Tην ολοκλήρωση της απόσυρσης των στρατιωτικών της δυνάμεων και του οπλισμού της από την Κύπρο.

β. Tην αναγνώριση της Κυπριακής Δημοκρατίας όπως υποχρεούται να κάνει με βάση τις υποχρεώσεις της έναντι της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ. Tην υπογραφή και κύρωση από την Τουρκική Εθνοσυνέλευση της συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ μεταξύ Τουρκίας και Κυπριακής Δημοκρατίας η οποία θα έχει εγκριθεί ως παράρτημα της Συμφωνίας Λύσης.

 

11.  Ψηφίσματα υποστήριξης για την εφαρμογή της Συμφωνίας Λύσης από  το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Ευρωκοινοβούλιο ή το Συμβούλιο Ασφαλείας του Ο.Η.Ε. μπορούν να λειτουργήσουν ενισχυτικά, δεν μπορούν όμως να υποκαταστήσουν ούτε τη Συμφωνία,  ούτε  τη συνέχιση της Κυπριακής Δημοκρατίας.

 

12.  Η εγγύηση για την εφαρμογή της Συμφωνίας πρέπει να βρίσκεται εντός της ίδιας της Συμφωνίας ως ειδικό παράρτημα που θα εγκριθεί στο δημοψήφισμα. Εάν μετά την παρέλευση εύλογα σύντομου χρονικού διαστήματος οι υποχρεώσεις της Τουρκίας δεν θα έχουν εκπληρωθεί κατά τρόπο που να ικανοποιεί την Κυπριακή Δημοκρατία, το Σχέδιο Λύσης δεν θα εφαρμοσθεί.

 

yildirim

Η στάση της Τουρκίας δεν θα κριθεί από φραστικές και λεκτικές διακηρύξεις αλλά από την πραγματική  στάση και βούληση που θα επιδείξει στις συνομιλίες. Η μέχρι στιγμής εμπειρία επιβεβαιώνει τεράστια απόσταση ανάμεσα στα λόγια και στα έργα της κατοχικής δύναμης.

Δεν θα μπούμε στη λογική της ερμηνείας. Η εμπλοκή σε αχρείαστες συζητήσεις ερμηνείας των όσων δήλωσε ο Τούρκος πρωθυπουργός στην Αθήνα πετυχαίνουν μόνο τον αποπροσανατολισμό μας από την κρίσιμη φάση που βρίσκεται το κυπριακό και από τις ευθύνες που έχει η Τουρκία.

Λευκωσία, 20 Ιουνίου 2017

ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑΝΝΑΚΗ

Η δήλωση του ΥΠΕΞ είναι σαφέστατη. Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ποια είναι;

Σε σχέση με την επικείμενη Διάσκεψη ο ΥΠΕΞ Ι.Κασουλίδης, δήλωσε χθες (βλ. εφημ. «Ο Φιλελεύθερος») ότι «αν είναι να πάμε εκεί και οι Τούρκοι να επιμένουν σε εγγυήσεις και στρατεύματα και επεμβατικά δικαιώματα ενώ εμείς να λέμε αυτό που προπαγανδίζουν (μηδέν-μηδέν) τότε δεν κάνουμε τίποτα».

Στην ουσία ο ΥΠΕΞ υποδηλώνει ότι η δική μας πλευρά πηγαίνει στις συνομιλίες έτοιμη να δεχθεί ενδεχομένως κατάληξη που να μην προβλέπει κατάργηση των εγγυήσεων και αποχώρηση του συνόλου των στρατευμάτων πριν την εφαρμογή της λύσης.

Η δήλωση του ΥΠΕΞ είναι σαφέστατη. Η θέση του Προέδρου της Δημοκρατίας ποια είναι;

Λευκωσία, 17 Ιουνίου 2017

ΧΑΜΕΝΕΣ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΔΗΜ ΕΣΤΙΑ

Προσκαλείστε στην παρουσίαση του βιβλίου του πρώην Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, Δώρου Θεοδώρου, «Κυπριακό «Χαμένες» και χαμένες ευκαιρίες».
Η παρουσίαση θα γίνει αύριο Τρίτη, 13 Ιουνίου, στις 19:45 στη Δημοσιογραφική Εστία.

Την εκδήλωση θα χαιρετίσουν οι Γιαννάκης Μάτσης, Πρώην Πρόεδρος ΔΗΣΥ, Νικόλας Παπαδόπουλος, Υποψήφιος Πρόεδρος Κυπριακής Δημοκρατίας.

Σχετικά με το βιβλίο θα αναφερθούν οι Χρήστος Ιακώβου, Διευθυντής ΚΥ.ΚΕΜ και Χρήστος Κληρίδης, Δικηγόρος, Πρώην Βουλευτής.

Την εκδήλωση θα συντονίζει η Σκεύη Σταύρου, Διευθύντρια Σύνταξης Εφ. «Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ».

ow.ly/NAVH30cvZgb

 

 

Λευκωσία, 12 Ιουνίου, 2017

ee-1-dis-eurw-pros-tin-agkura-gia-tous-prosfuges.w_l-696x391

Με βάση το δημοσίευμα της εφημερίδας «Φιλελεύθερος» και τις πληροφορίες για το περιεχόμενο της επιστολής Γιούγκερ προς Ερντογάν, σημειώνουμε πως η οποιαδήποτε αναβάθμιση της τελωνειακής σχέσης Ευρωπαϊκής Ένωσης και Τουρκίας ή συνέχιση της διαδικασίας για πιθανή ένταξη της Τουρκίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να περιλαμβάνει την επίλυση του Κυπριακού στη σωστή βάση με πλήρη ταύτιση με το Ευρωπαϊκό Κεκτημένο.

 

Συγκεκριμένα η λύση πρέπει να προνοεί:

 

  1. Πλήρη αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων και εποίκων,
  2. Κατάργηση της Συνθήκης Εγγύησης και Συμμαχίας
  3. Δημιουργία ενός νέου συστήματος ασφάλειας όπου θα έχει την ευθύνη επίβλεψης για την εφαρμογή της όποιας λύσης συμφωνηθεί.

 

 

Λευκωσία 11 Ιουνίου. 2017

IMG_4016

Παρέμβαση του βουλευτή κ. Κωστή Ευσταθίου στη Διάσκεψη COSAC LVII, Βαλέτα, Τρίτη 30 Μαΐου 2017 σχετικά με το θέμα Migration – Combating human smuggling and trafficking and establishing a humane and effective return and readmission policy

Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι,

Επιτέλους θα πρέπει να ειπωθούν αλήθειες στο θέμα της μετανάστευσης και της εμπορίας προσώπων. Και οι αλήθειες είναι:

  • Ότι η Ευρώπη δεν είναι αμέτοχη στη δημιουργία και στο γιγάντωμα του προβλήματος
  • Ότι το πρόβλημα δεν είναι ούτε νομικό ούτε τεχνικό
  • Ότι η Ευρώπη για χρόνια ανέχθηκε-και ανέχεται-τα αίτια, δηλαδή τη φτώχεια, την εξαθλίωση, τον πόλεμο, την εκμετάλλευση, την έλλειψη ελπίδας
  • Η πολιτική ρητορική στην Ευρώπη στο θέμα της Μετανάστευσης και της λαθρεμπορίας προσώπων είναι ενίοτε απλοϊκή, αφελής ή υποκριτική (Το παράδειγμα της «Αραβικής Άνοιξης» ομιλεί από μόνο του και μας θυμίζει την πολιτική των ψευδαισθήσεων που προκάλεσαν, αντί Άνοιξης, ένα παρατεταμένο Χειμώνα)
  • Ότι η Ευρώπη, μετά που βλακωδώς προκάλεσε(ή τουλάχιστον ανέχτηκε) την επέμβαση στη Λιβύη το 2011, ανέχεται σήμερα τους πολέμαρχους και ιδίως τους ISIS να μετατρέπουν τη Λιβύη στο μεγαλύτερο προσοδοφόρο διάδρομο εμπορίας προσώπων
  • Ταυτόχρονα, επιτρέπει στην Τουρκία να χρησιμοποιεί τη ροή των μεταναστών και του ανθρώπινου πόνου προς την Ευρώπη, ως μέσον άσκησης της εξωτερικής της πολιτικής.

Εδώ εξηγείται και η υποτακτική στάση της Ευρώπης έναντι της Τουρκίας στα θέματα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της Δημοκρατίας, της εισβολής και κατοχής στην Κύπρο, Συρία και Ιράκ

  • Δεν υπάρχει ουσιαστικά κοινή ευρωπαϊκή πολιτική στο θέμα της Μετανάστευσης και λαθρεμπορίας προσώπων. Τα ευρωπαϊκά κράτη αρκούνται σε μια κοντόφθαλμη πολιτική βασισμένη στο αξίωμα «ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΥΛΗ ΜΟΥ». Όσο μεγαλύτερη η απόσταση από τα παράλια της Ελλάδος, της Ιταλίας, της Μάλτας ή της Κύπρου, τόσο το καλύτερο γι αυτά

Η πείνα, η φτώχεια και η εξαθλίωση δε λύνονται με ευχολόγια. Απαιτείται δράση! Να ανοίξουμε τα πορτοφόλια μας! Προτείνω την επιβολή τέλους «Αλληλεγγύης και Ανθρωπιάς» πάνω στο ΑΕΠ της Ευρώπης ή πάνω στο συνολικό όγκο συναλλαγών. 0,1% σημαίνει για το 2017 δεκαεπτά δισεκατομμύρια για αρχή. Εάν αυτό το ανεπαίσθητο τέλος(ένα τοις χιλίοις) επιβληθεί στο συνολικό όγκο συναλλαγών της Ε.Ε, τότε το ποσό θα εκτοξευθεί προς τα πάνω.

Αντί ανέξοδων ευχών, προτείνω την επιβολή του συγκεκριμένου τέλους ως ελάχιστη ανταπόδοση στον πλούτο τον οποίο έχει συσσωρεύσει η Ευρώπη, εκμεταλλευόμενη τους λαούς, αρχικά με την ιμπεριαλιστική πολιτική της και αργότερα της εμπορικής και βιομηχανικής υπεροχής της.

TURKISH MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS

Η συνέντευξη του Τούρκου ΥΠΕΞ (βλ. εφημερίδα «Φιλελεύθερος») επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά τους τουρκικούς στόχους και επιδιώξεις στο κυπριακό.

Ταυτόχρονα αποδεικνύει την λανθασμένη τακτική που μέχρι στιγμής ακολούθησε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στηριζόμενος σε ψευδαισθήσεις αφού περίμενε πως τόσο η Τουρκία όσο και ο εκπρόσωπός της στην Κύπρο θα διαφοροποιούσαν την πάγια θέση τους και θα συνέβαλλαν εμπράκτως στην εξεύρεση δίκαιης, δημοκρατικής και βιώσιμης λύσης.

Λευκωσία, 21 Μαΐου 2017

TURKEY EU

Με αφορμή την επίσκεψη του Υπουργού Ευρωπαϊκών Υποθέσεων της Τουρκίας στις Βρυξέλλες και τα «αιτήματα Ερντογάν» προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Κυπριακή Κυβέρνηση θα πρέπει να:

. Παρεμποδίσει την οποιαδήποτε συζήτηση για αυτά τα θέματα.
. Να συνεχίσει οπωσδήποτε το πάγωμα κεφαλαίων.
Να αποτρέψει την παραχώρηση προενταξιακής οικονομικής βοήθειας προς την Τουρκία εάν προηγουμένως η Τουρκία:
– δεν υλοποιήσει τα όσα προνοεί η συμφωνία σύνδεσης του 2005 με την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορούν την Κύπρο και
– δεν αποσύρει το απαράδεκτο έγγραφο του Ιουνίου του 2014 στην Ευρωπαϊκή Ένωση περί εκλιπούσας

ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ

Οι επαναλαμβανόμενες προκλητικές συμπεριφορές της Τουρκίας όπως επίσης και του κατοχικού ηγέτη είναι αναμφισβήτητα καταδικαστέες.

Όμως την ίδια στιγμή να μην ξεχνούμε και αυτούς που πίστωναν την Τουρκία με καλή θέληση, της έδιναν πίστωση χρόνου και περίμεναν ότι οι κύριοι Ακιντζί και Ερντογάν θα είχαν θετική συμβολή στην επίλυση του Κυπριακού. Είναι αυτοί που μοιραζόντουσαν τα ίδια οράματα μαζί τους και περίμεναν αλλαγή στην στάση τους μετά το δημοψήφισμα στην Τουρκία.

Συνεπώς, για τη σημερινή κατάσταση και τα οποιαδήποτε ενδεχόμενα αδιέξοδα στο Κυπριακό με κίνδυνο επίρριψης ευθυνών και στη δική μας πλευρά, ευθύνη έχει και ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και όσοι μέχρι σήμερα στήριξαν αυτή τη γραμμή και αυτή την πολιτική, που δεν φρόντισαν με την τακτική τους να προστατεύσουν την Κυπριακή Δημοκρατία και να εκθέσουν την Τουρκική στην περίπτωση που ακολουθούσε παρελκυστική πολίτικη.

Την ίδια στιγμή, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας οφείλει να σταματήσει την έκδοση ανακοινώσεων και δηλώσεων για εσωτερική κατανάλωση και να προχωρήσει σε συγκεκριμένες πρακτικές ενέργειες.

Είναι χρέος του να ζητήσει την αντικατάσταση του κ. Άιντα αμέσως, καθώς έπαψε πια να έχει το αντικείμενο της αμεροληψίας. Αντί ως εκπρόσωπος του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών να προωθεί τις θέσεις του Οργανισμού, προωθεί κυρίως τις τουρκικές θέσεις.

Γραφείο Τύπου
Λευκωσία, 9 Μαΐου 2017

TURKEY EU

Σε σχέση με τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε σήμερα στην Επιτροπή Εξωτερικών της Βουλής αναφορικά με την τελωνειακή σχέση Τουρκίας – ΕΕ, θέση της ΕΔΕΚ είναι ότι θα πρέπει η Κυπριακή Δημοκρατία να μην επιτρέψει την έναρξη την οποιασδήποτε συζήτησης για αναβάθμιση της τελωνειακής σχέσης της Ένωσης με την Τουρκία, αν η Τουρκία δεν υλοποιήσει πλήρως όλες τις πρόνοιες που περιλαμβάνει το Πρωτόκολλο της Άγκυρας και αν δεν αποσύρει την απαράδεκτη αναφορά της σε «εκλιπούσα Δημοκρατία» στο έγγραφο το οποίο κατέθεσε προς όλα τα κράτη μέλη τον Δεκέμβριο του 2014.

Ως ΕΔΕΚ ευελπιστούμε ότι η κυβέρνηση, παρά τις πιέσεις της Μάλτας για την ολοκλήρωση και σύναψη συμφωνίας μέχρι τα τέλη Ιουνίου, θα εμμείνει στη θέση της για πλήρη εφαρμογή του Πρωτοκόλλου της Άγκυρας και παράλληλα για τη συμπερίληψη προστατευτικών δικλείδων όπως ρήτρες αναστολής της συμφωνίας σε περίπτωση παρέκκλισης της Τουρκίας από τους όρους που θα συμφωνηθούν.