ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΜΕΔ

Κατά τη σημερινή σύσκεψη αρχηγών για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια (στο εξής ΜΕΔ), ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, κατέθεσε τις πιο κάτω προτάσεις:

Προτάσεις για την αντιμετώπιση των ΜΕΔ

ΚΙΝΗΜΑ ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΩΝ ΕΔΕΚ – Θεματική Οικονομίας

Μάρτιος 2018

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Μετά τα γνωστά γεγονότα του Μαρτίου του 2013 και την οικονομική κρίση που βιώνει ο λαός-μας, το μεγάλο πρόβλημα που εξακολουθεί να αντιμετωπίζει η κυπριακή οικονομία είναι ο τεράστιος αριθμός μη εξυπηρετούμενων δανείων (ΜΕΔ) που κατατάσσει τη χώρα μας στη ως δεύτερη στην ευρωζώνη μετά την Ελλάδα, στο σύνολο του τραπεζικού της συστήματος με τον δείκτη των ΜΕΔ να είναι λίγο κάτω από το 50%.

Το ύψος των ΜΕΔ το 2013 ήταν σχεδόν 28 δις. Σήμερα ανέρχεται στα 21 δις. Η σχετικά μικρή μείωση που παρατηρήθηκε σε διάστημα 5 χρόνων αλλά και το γεγονός ότι ένα στα δέκα δάνεια που αναδιαρθρώνεται επιστρέφει στα μη εξυπηρετούμενα, καθιστά το πρόβλημα ακόμα πιο ανησυχητικό γιατί παρατηρείται μια συνεχής ανατροφοδότησή-τους, καθιστώντας τα κόκκινα δάνεια ως ένα «μπαλόνι» στην κυπριακή οικονομία έτοιμο να σκάσει.

2. Ποια Δάνεια χαρακτηρίζονται ως ΜΕΔ

Με βάση την Οδηγία της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών που υιοθέτησε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου από τις 09/04/2015 ως μη εξυπηρετούμενο θεωρείται το δάνειο που:

– υπάρχει μεγάλη περίπτωση ο δανειολήπτης να μη μπορέσει να το αποπληρώσει χωρίς τη ρευστοποίηση των παρεχόμενων εξασφαλίσεων.

– παρουσιάζει καθυστερήσεις ή υπερβάσεις πέραν των 90 ημερών.

– έχει αναδιαρθρωθεί 2 φορές σε διάστημα 2 χρόνων ή έχει αναδιαρθρωθεί και σε διάστημα 2 χρόνων παρουσιάζει καθυστερήσεις πέραν των 30 ημερών.

Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι με βάση την εν λόγω οδηγία ένα αναδιαρθρωμένο και μη εξυπηρετούμενο δάνειο παραμένει στην κατηγορία των μη εξυπηρετούμενων δανείων για 12 μήνες και αφαιρείται από αυτήν μετά την πάροδο 12 μηνών νοουμένου ότι για ολόκληρο το 12μηνο εξυπηρετείτο κανονικά. (Σημείωση: πριν την εφαρμογή της Οδηγίας το διάστημα αυτό ήταν 6 μήνες).

3.Παράγοντες που επηρεάζουν τα κόκκινα δάνεια

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τα κόκκινα δάνεια μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη αφορά τους παράγοντες που συνδέονται με την μακροοικονομία της χώρας και η δεύτερη με το χρηματοοικονομικό σύστημα με έμφαση στο τραπεζικό.

3.α. Παράγοντες σε σχέση με την μακροοικονομία της χώρας

Σύμφωνα με τον Mwanza Nkusu στη μελέτη του για λογαριασμό του IMF με τίτλο «Nonperforming Loans and Macrofinancial Vulnerabilities in Advanced Economies” (Nkusu 2011) οι ακόλουθοι μακροοικονομικοί παράγοντες επηρεάζουν το ύψος των μη εξυπηρετούμενων δανείων:

Ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας. Ο ρυθμός ανάπτυξης της οικονομίας οδηγεί στη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων και αντίστροφα. Ενδεικτικά αναφέρουμε τους ακόλουθους τομείς – πυλώνες που το κράτος μπορεί να επικεντρωθεί για να πετύχει αύξηση του ρυθμού ανάπτυξης της οικονομίας. Επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με επί μέρους εισηγήσεις για τον κάθε πυλώνα ξεχωριστά σε μια μεταγενέστερη συνάντηση, που ευελπιστούμε ότι θα συγκληθεί με αποκλειστικό στόχο τη συζήτηση του θέματος αυτού:

 Πράσινη ανάπτυξη.

 Ανάπτυξη τεχνολογιών αιχμής

 Εργοδότηση νέων

 Κοινωνική συνοχή

Οι τιμές των ακινήτων. Σε περιόδους οικονομικής κρίσης, οι τιμές των ακινήτων τείνουν να μειώνονται ως αποτέλεσμα της περιορισμένης ζήτησης εξαιτίας της μείωση των εισοδημάτων των νοικοκυριών αλλά και των επιχειρήσεων. Το γεγονός αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ενυπόθηκων ακινήτων με συνέπεια την αύξηση των ΜΕΔ.

Η ανεργία. Η αύξηση της ανεργίας έχει άμεση επίπτωση στον αριθμό των ΜΕΔ καθώς επηρεάζει την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη και την ικανότητά του να αποπληρώσει το χρέος του.

Τα Επιτόκια. Τα ψηλά επιτόκια δανεισμού έχουν επίσης άμεση επίπτωση στον αριθμό των ΜΕΔ καθώς δυσχεραίνουν ακόμη περισσότερο την αποπληρωμή της οφειλής από τους δανειολήπτες.

Ο Πληθωρισμός. Έχει παρατηρηθεί ότι σε πολλές περιπτώσεις τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προκειμένου να καλύψουν τη μείωση της επικερδότητάς τους από τον πληθωρισμό προβαίνουν σε αύξηση των επιτοκίων παρόλο που οι μισθοί και τα πραγματικά εισοδήματα μειώνονται, δυσχεραίνοντας έτσι τη θέση των δανειοληπτών.

Στην περίπτωση της Κύπρου ο βασικός παράγοντας που οδήγησε στην κατακόρυφη αύξηση των ΜΕΔ ήταν η οικονομική κρίση, τις επιπτώσεις της οποίας καλούνται σήμερα να επωμιστούν οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες, οι οποίες έχουν πληγεί περισσότερο και βρίσκονται σε μια εξαιρετικά δύσκολη θέση την οποία δημιούργησαν εξωγενείς και άλλοι παράγοντες, συμπεριλαμβανομένου και του χρηματοπιστωτικού συστήματος της χώρας.

3.β. Παράγοντες που συνδέονται με τα Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα

Παραχώρηση αυξημένων πιστωτικών διευκολύνσεων. Σε περιόδους ανάπτυξης, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα για μεγιστοποίηση των κερδών τους, προβαίνουν στην παραχώρηση αυξημένων πιστωτικών διευκολύνσεων, αναλαμβάνοντας πολλές φορές μη θεμιτούς πιστωτικούς κινδύνους, με συνέπεια την αύξηση του δανειακού τους χαρτοφυλακίου.

Ας σημειωθεί ότι στην περίπτωση της Κύπρου στην προ της κρίσεως εποχή, η παραχώρηση πιστωτικών διευκολύνσεων από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, δεν γινόταν με βάση την πιστοληπτική ικανότητα του δανειολήπτη για αποπληρωμή του δανείου, αλλά με βάση την αξία του εμπράγματου ακινήτου. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα ο αριθμός των ΜΕΔ στην μετά την κρίση εποχή να είναι ιδιαίτερα ψηλός.

Έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού. Η θετική προοπτική μιας επιχείρησης συνδέεται άμεσα και με την ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού που διαθέτει. Η στελέχωση με καταρτισμένο ή μη προσωπικό έχει ως αποτέλεσμα την επιτυχία ή την αποτυχία αντίστοιχα. Οι τράπεζες δεν αποτελούν εξαίρεση από αυτόν τον κανόνα. Σύμφωνα με το discussion paper του IMF με τίτλο «A strategy for resolving Europe’ s Problem Loans», στην υποσημείωση 15 στη σελ. 18 σημειώνεται ότι «Some supervisory authorities (for example, Cyprus, Greece and Ireland) hired independent workout specialists to assess banks NPL management capacity and found out that banks lacked expertise and loan restructuring tools, were unable to properly assess affordability, and were hindered by poor interbank collaboration”. (IMF WORKING PAPER 11/161).

Σύνθεση του χαρτοφυλακίου – διασπορά κινδύνων. Η διαφοροποίηση στη σύνθεση του χαρτοφυλακίου ενός τραπεζικού οργανισμού λειτουργεί ως «αντίβαρο» στην αύξηση των ΜΕΔ καθώς παρέχει τη δυνατότητα στο ίδρυμα να αντισταθμίζει τους πιθανούς κινδύνους που θα είχε να αντιμετωπίσει, αν για παράδειγμα όλα τα δάνεια ήταν σε επιχειρήσεις συνδεδεμένες με τον τουρισμό και ο τουρισμός της χώρας δεν πήγαινε καλά.

Στην Κύπρο, όλα σχεδόν τα πιστωτικά ιδρύματα δεν παρουσιάζουν αυτή τη διασπορά στο χαρτοφυλάκιό τους. Ιδιαίτερα σήμερα το πρόβλημα γίνεται ακόμα πιο εμφανές αφού μετά την πρώτη προσπάθεια αντιμετώπισης των ΜΕΔ με την πρακτική του debt – to-asset που ήταν εφικτή για τα μεγάλα επαγγελματικά δάνεια, έχουν μείνει στα ΜΕΔ κυρίως στεγαστικά δάνεια και δάνεια μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Ανταγωνισμός. Σε περιπτώσεις μεγάλου ανταγωνισμού μεταξύ των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων, αυτά τείνουν να προβαίνουν σε χαλάρωση των πιστοδοτικών τους κριτηρίων με αποτέλεσμα να παραχωρούν διευκολύνσεις με μειωμένες ή/και ανεπαρκείς εξασφαλίσεις. Το γεγονός αυτό, είναι λογικό να οδηγήσει σε αυξημένα ποσοστά ΜΕΔ. Το φαινόμενο αυτό παρατηρήθηκε επίσης έντονα στην προ κρίσεως εποχή, όπου στην ουσία τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χορηγούσαν πιστωτικές διευκολύνσεις έξω από τα ορθολογικά πλαίσια.

4. Αποτίμηση της μέχρι σήμερα διαχείρισης των ΜΕΔ.

Τα στοιχεία που αφορούν τις αναδιαρθρώσεις ανά πιστωτικό ίδρυμα παρουσιάζονται και καταθέτονται από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στη Βουλή των Αντιπροσώπων σύμφωνα με τον Νόμο που τροποποιεί τον περί Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου Νόμο (Αριθμό139 (I) του 2014).

Με βάση την τελευταία έκθεση, το σωρευτικό ύψος των αναδιαρθρώσεων δανείων κατά την 31η Δεκεμβρίου 2017 ανήλθε σε 9,8 δις (30/09/2017:10,3 δις, 30/06/2017:10,7 δις) εκ των οποίων οι συνολικές ταμειακές εισροές κατά το τρίμηνο αναφοράς ήταν 1,560,495 δις(30/09/2017: 1,253,938 δις, 30/06/2016: 1,441,347 δις). Να σημειωθεί ότι ποσοστό ύψους 15,6% , 10,7% και 21% των συνολικών αποπληρωμών αφορούν ανταλλαγή χρέους με ακίνητη περιουσία.

Παρόλο που η αναδιάρθρωση αφορά την αναδιαμόρφωση/επανακαθορισμό ενός ή περισσότερων από τους όρους της δανειακής σύμβασης (δόση, επιτόκιο, διάρκεια) με στόχο να αυξηθούν οι πιθανότητες ομαλής εξόφλησης του δανείου με τρόπο ώστε να συνάδουν με την τρέχουσα οικονομική κατάσταση του δανειολήπτη, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν προβαίνουν σε μείωση του επιτοκίου που θα είχε άμεσο όφελος για τον δανειολήπτη καθώς θα μείωνε αισθητά τη δόση του (βλέπε συνημμένο παράδειγμα).

Προχωρούν σε επιμήκυνση της αποπληρωμής του δανείου διατηρώντας το ίδιο επιτόκιο με αυτό που είχε κατά τη σύναψη του δανείου, ή και ακόμη σε κάποιες περιπτώσεις λειτουργώντας «τιμωρητικά» προβαίνουν σε αύξηση του επιτοκίου, έχοντας στην ουσία ίδιον όφελος γιατί με την επιμήκυνση αυξάνεται το συνολικό κόστος αποπληρωμής για τον δανειολήπτη.

Η περίπτωση αναδιάρθρωσης όπου δίνεται περίοδος χάριτος (συνήθως ένα ή δύο χρόνια) κατά την οποία ο δανειολήπτης καταβάλει μόνο τους λογισθέντες τόκους του δανείου και στη συνέχεια η δόση αναπροσαρμόζεται, αποτελεί ακόμα μια ανεπαρκή αναδιάρθρωση. Μετά την παρέλευση της περιόδου χάριτος, ο δανειολήπτης είναι στην ίδια θέση που ήταν πριν την αναδιάρθρωση με αποτέλεσμα το δάνειό του να ξαναπεράσει στην κατηγορία των ΜΕΔ.

Συνοψίζοντας, επισημαίνουμε ότι ενώ η μείωση του επιτοκίου συμπεριλαμβάνεται στα εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά την αναδιάρθρωση μιας πιστωτικής διευκόλυνσης και που προνοείται στον Περί Εργασιών Πιστωτικών Ιδρυμάτων Νόμος του 1997 έως 2017 είναι το μόνο εργαλείο που ΔΕΝ χρησιμοποιείται από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

5.Προτάσεις για αντιμετώπιση ΜΕΔ – βελτιστοποίηση των αποτελεσμάτων

Μέχρι σήμερα οι κυπριακές τράπεζες έχουν χρησιμοποιήσει τα ακόλουθα εργαλεία για τη μείωση των μη εξυπηρετούμενων δανείων: α) αναδιαρθρώσεις, β) ανταλλαγές ακινήτων έναντι χρεών (debt-toasset) και γ) εκποιήσεις.

Αξίζει να διερευνήσουμε πως άλλες χώρες αντιμετώπισαν τα ΜΕΔ και σε τί ενέργειες προέβησαν.

Διαγραφή χρεών

Αρκετές χώρες έχουν προχωρήσει σε διαγραφές χρεών από «κόκκινα» καταναλωτικά, στεγαστικά και επιχειρηματικά δάνεια που θεωρούσαν αδύνατη την είσπραξή τους στο σύνολό τους. Υιοθετώντας τις ρυθμίσεις «μπαλόνι», δηλαδή τη ρύθμιση μέρους της οφειλής και μεταφοράς του υπόλοιπου ποσού στο μέλλον για οριστική διαγραφή, αν και εφόσον ο δανειολήπτης αποδειχθεί συνεπής στην καταβολή των δόσεων που προβλέπεται στη νέα ρύθμιση – αναδιάρθρωση.

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα προσπαθούν με τον τρόπο αυτό να απαλλαγούν από «κόκκινα δάνεια» τα οποία έχουν πάψει να εξυπηρετούνται και επιχειρείται η ανάκτηση ενός μέρους αυτών πριν καταλήξουν να πωληθούν σε funds. Η διαγραφή στις οφειλές δεν γίνεται άμεσα, δεν είναι δηλαδή «κούρεμα» δανείου που θα μπορούσε να ισχυριστεί κανείς ότι δύναται να οδηγήσει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα σε νέες κεφαλαιουχικές ανάγκες.

IFRS9- Κανονισμός 2016/2067 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα έχουν την δυνατότητα να σχηματίσουν ειδικές προβλέψεις για το μέρος του δανείου το οποίο «παγώνει» άτοκα, λόγω του Διεθνούς Προτύπου Χρηματοοικονομικής Αναφοράς (ΔΠΧΑ) 9 (IFRS9) που προβλέπει το σχηματισμό προβλέψεων με βάση τις αναμενόμενες και όχι τις συντελεσθείσες ζημιές πιστωτικού κινδύνου.

Στη Ρουμανία, για παράδειγμα, οι εποπτικές αρχές έλαβαν μια σειρά μέτρων το 2014 που οδήγησαν στην αισθητή μείωση των ΜΕΔ (από 22,5% τον Φεβρουάριο του 2014 στο 13,5% τον Απρίλιο του 2015) τα οποία περιλάμβαναν: “(1) sent letters to credit institutions recommending the write-off of NPLs fully covered by IFRS provisions; (2) recommended full provisioning of all loans for which repayment of principal or interest, or both, was overdue by more than 360 days and no legal procedures were taken against the debtors; (3) required coverage of at least 90% of the gross exposure to debtors in insolvency for which the recovery value was small”. (IMF Discussion Note SDN/15/19)

O Κανονισμός 2016/2067 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής της 22ης Νοεμβρίου 2016 για την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1126/2008 για την υιοθέτηση ορισμένων λογιστικών προτύπων σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1606/2002 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου όσον αφορά το Διεθνές Πρότυπο Χρηματοοικονομικής Αναφοράς είναι δεσμευτικός προς τα κράτη- μέλη και έχει τεθεί σε εφαρμογή από την 1η Ιανουαρίου 2018.

Για να αποφευχθεί ο κίνδυνος του «moralhazard”(ηθικού κινδύνου) για το ποιοι μπορούν να τύχουν τέτοιας ρύθμισης ως ΕΔΕΚ εισηγούμαστε την εισαγωγή κριτηρίων που να αποδεικνύουν ότι το μέτρο αυτό αποτελεί μια ένδειξη κοινωνικής ευαισθησίας εκ μέρους των χρηματοοικονομικών ιδρυμάτων προς αυτούς που πλήγηκαν από την οικονομική κρίση. Εισηγούμαστε ενδεικτικά τις πιο κάτω κατηγορίες:

– Άτομα ή επιχειρήσεις που απώλεσαν την εργασία τους

– Άτομα ή επιχειρήσεις των οποίων τα εισοδήματα ή ο κύκλος εργασιών μειώθηκαν αισθητά λόγω της οικονομικής κρίσης.

– Άτομα τα οποία αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας ή ο δανειολήπτης έχει αποθάνει και ζητείται η εξόφληση του δανείου από τους εγγυητές που μπορεί να είναι ο/η σύζυγος ή τα παιδιά.

– Λήπτες ΕΕΕ.

Διαγραφή χρεών σε τέτοιες περιπτώσεις προβλεπόταν και στο νόμο Κατσέλη 3869/2010.

Η ρύθμιση αυτή αποτελεί πέραν της ηθικής και κοινωνικής πλευράς, μια δίκαιη ρύθμιση αν αναλογιστεί κανείς ότι στην περίπτωση πώλησης ενός δανείου σε fund, η τιμή στην οποία θα πωληθεί θα είναι μειωμένη τουλάχιστον κατά 30%.

Η απομόχλευση των ΜΕΔ σε άλλες χώρες αντιμετωπίστηκε είτε με πώληση μέρους τους (portofoliosales ή loansecuritization), είτε με μεταφορά σε ιδιωτικούς φορείς διαχείρισης ΜΕΔ ( private asset management agencies), είτε με μεταφορά σε έναν κρατικό φορέα διαχείρισης ΜΕΔ ( public asset management agency).

Πακετοποίηση – Loan Securitization

Η πακετοποίηση και πώληση δανείων (loan securitization) μπορεί να θεωρείται ως ένα σημαντικό εργαλείο με τη βοήθεια του οποίου τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα μπορούν να εξυγιάνουν τους ισολογισμούς τους. Θα πρέπει να σημειωθεί όμως ότι ακόμα και με το εργαλείο αυτό ενδεχόμενα να προκύψουν σημαντικές ζημιές από την εν λόγω διαδικασία, γεγονός που θα οδηγήσει σε πρόσθετες κεφαλαιουχικές ανάγκες.

Δημόσιος ή Ιδιωτικός Φορέας Διαχείρισης ΜΕΔ

Μία λύση που εφαρμόσθηκε σε άλλες χώρες όπως η Ιρλανδία είναι η δημιουργία ενός φορέα διαχείρισης των ΜΕΔ. Το εγχείρημα αυτό μπορεί αρχικά να παρουσιάζει πρακτικές δυσκολίες ως προς την εξεύρεση των αρχικών κεφαλαίων, ιδιαίτερα αν αυτός είναι κρατικός, είναι όμως εφικτό. Στην Ισπανία, ο SAREB δημιουργήθηκε ως φορέας για την εξαγορά σε συντηρητικές τιμές ΜΕΔ από τις ισπανικές τράπεζες. Στον φορέα αυτό συμμετέχει και ο ιδιωτικός τομέας.

6.Ενέργειες που συμβάλλουν στην μετατροπή των ΜΕΔ σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Οικονομική Ανάπτυξη

Η επίτευξη του στόχου της περαιτέρω οικονομικής ανάπτυξης και της αύξησης των εισοδημάτων των πολιτών και των επιχειρήσεων θα επιτρέψει και την αντιμετώπιση του προβλήματος των ΜΕΔ. Μια τέτοια ανάπτυξη θα συμβάλει στην αναβάθμιση των δυνατοτήτων αρκετών πολιτών και επιχειρήσεων που εξαιτίας της οικονομικής κρίσης δεν είναι σήμερα σε θέση να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους έναντι των τραπεζών.

Σύμφωνα με στοιχεία της Ευρωπαϊκής Στατιστικής Υπηρεσίας τον Ιανουάριο του 2018 η Κύπρος κατατάχθηκε στην τέταρτη χειρότερη θέση μεταξύ των 28 κρατών μελών της ΕΕ όσον αφορά την ανεργία με ποσοστό 9.8%. Σημειώνεται ότι στο ποσοστό αυτό δεν υπολογίζονται οι σχεδόν 28000 νέοι που μετανάστευσαν στο εξωτερικό για εργοδότηση ή παραμένουν στο εξωτερικό μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους, καθώς και όσοι αξιοποίησαν σχέδια πρόωρης εθελοντικής αφυπηρέτησης από τον τραπεζικό τομέα και τους Ημικρατικούς Οργανισμούς.

Παρέμβαση προς την Ευρωπαϊκή Αρχή Τραπεζών

Αναγνωρίζοντας το γεγονός ότι οι σημερινές οικονομικές συνθήκες είναι αποτέλεσμα μιας ιδιάζουσας κατάστασης θα πρέπει να γίνει παρέμβαση προς την κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Αρχής Τραπεζών ώστε να καταστεί δυνατή η υιοθέτηση προσωρινών ρυθμίσεων που θα συμβάλουν στην περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη κάτι που θα συμβάλει και στην επίλυση του προβλήματος των ΜΕΔ.

Επιμήκυνση του χρονικού ορίζοντα αποπληρωμής των Δανείων

Πρέπει να αναγνωριστεί το γεγονός ότι με την πάροδο του χρόνου και την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας ένας επιπρόσθετος αριθμός πολιτών και εταιρειών θα καταστούν οικονομικά βιώσιμοι και θα είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις υποχρεώσεις τους. Πρέπει να υιοθετηθούν πολιτικές που να επιτρέψουν σε όσους δεν είναι σήμερα σε θέση να εξυπηρετήσουν τα δάνεια τους εξαιτίας των συνθηκών που έχουν δημιουργηθεί, αλλά έχουν την προοπτική με την περαιτέρω ανάπτυξη της οικονομίας και την πάροδο του χρόνου να καταστούν ικανοί να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους, να έχουν τον αναγκαίο χρόνο για να το πράξουν.

Επανεξέταση του χρονικού πλαισίου μετατροπής ΜΕΔ σε Εξυπηρετούμενα Δάνεια

Να γίνει επανεξέταση του χρονικού πλαισίου των 12 μηνών για την μετατροπή των μη εξυπηρετούμενων δανείων σε εξυπηρετούμενα. Μια εταιρεία που είναι σήμερα βιώσιμη και επικερδής με την πρόνοια αυτή πρέπει να περιμένει 12 μήνες για να μπορέσει να χρηματοδοτηθεί ενώ η δυνατότητα χρηματοδότησής της μπορεί να αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την επιβίωση και την περεταίρω ανάπτυξή της. Αυτές οι ρυθμίσεις δεν συμβάλουν στην ενίσχυση της οικονομικής ανάπτυξης, με τις πολλαπλές θετικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει συμπεριλαμβανομένης και της αντιμετώπισης του προβλήματος των ΜΕΔ.

Ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής

Οι στόχοι της ενίσχυσης της κοινωνικής συνοχής και της αποφυγής φτωχοποίησης μεγαλύτερου ποσοστού των πολιτών πρέπει να αποτελούν προτεραιότητα στο πλαίσιο της αντιμετώπισης του προβλήματος των ΜΕΔ. Σήμερα ένα ποσοστό του πληθυσμού της τάξης κοντά στο 30% βρίσκεται κάτω ή κοντά στα όρια της φτώχιας. Οι ομάδες του πληθυσμού που θα επηρεαστούν περισσότερο από τις ρυθμίσεις των ΜΕΔ είναι οι ασθενέστερες οικονομικά ομάδες των πολιτών. Επιβάλλεται για τις ομάδες αυτές να γίνουν ειδικές ρυθμίσεις ώστε να μην απωλέσουν τις περιουσίες τους και να επιδεινωθεί η οικονομική τους κατάσταση.

Μέτρα κατά της μείωσης της αξίας των ακινήτων

Η πολιτική που αφορά τα ΜΕΔ, αν αφεθεί να καταλήξει σε μαζικές εκποιήσεις ακινήτων, θα οδηγήσει σε μείωση της αξίας των ακινήτων, με όλες τις επιπτώσεις που αυτό μπορεί να έχει. Αν και κάποιοι αμφισβητούν αυτή την πιθανότητα, αποτελεί στοιχειώδη κανόνα της οικονομίας ότι τις τιμές τις καθορίζει, σε μεγάλο βαθμό, η ζήτηση και η προσφορά. Μια μεγάλη αύξηση της προσφοράς θα οδηγήσει αναπόφευκτα σε μείωση των τιμών των ακινήτων.

Προτάσεις για λήψη πρόσθετων μέτρων υποβοήθησης της ανακεφαλαιοποίησης των ΜΕΔ

1. Περαιτέρω ενίσχυση με καταρτισμένο προσωπικό των Τμημάτων των χρηματοπιστωτικών οργανισμών που ασχολούνται με τις αναδιαρθρώσεις δανείων.

2. Καθορισμός μέγιστου επιτοκίου. Αυτό να καθορισθεί με βάση των μ.ο. των καταθετικών επιτοκίων της 5ετίας 2013-2018 συν(+) 2%. Με βάση την πρόνοια αυτή να καθορισθεί το ύψος κάθε δανείου

3. Αφαίρεση του ποσού που πληρώθηκε και το υπόλοιπο να ρυθμιστεί σε συμφωνημένες δόσεις αποπληρωμής

4. Η αξία του ενυπόθηκου ακινήτου πρέπει να είναι είτε αυτή που περιλαμβάνεται στην αρχική συμφωνία παραχώρησης του δανείου, είτε η αξία που έχει καθορίσει το κτηματολόγιο

5. Κατηγοριοποίηση των ΜΕΔ σε βιώσιμα και μη βιώσιμα, στεγαστικά, επαγγελματικά ή καταναλωτικά. Χάραξη στρατηγικής αντιμετώπισης της κάθε κατηγορίας.

6. Μη εξυπηρετούμενα δάνεια πρώτης κατοικίας και μικρής επαγγελματικής στέγης, να γίνει ρύθμιση ώστε για 10 χρόνια να καταβάλλεται ενοίκιο το οποίο να καθορίζεται με βάση το αγοραίο της περιοχής μείον(-) 30%. Στο τέλος της περιόδου εάν ο δανειολήπτης είναι σε θέση να αγοράσει το δάνειο να αφαιρεθούν τα ενοίκια. Σε αντίθετη περίπτωση το ακίνητο να οδηγηθεί σε εκποίηση.

7. Κατηγοριοποίηση των δανείων της ξενοδοχειακής βιομηχανίας

8. Στα πακέτα πώλησης ενυπόθηκων δανείων σε επενδυτικά ταμεία να καθορίζεται η αξία πώληση του κάθε ακινήτου και να δίνεται κατά προτεραιότητα η δυνατότητα είτε στον πρωτοφειλέτη, είτε σε συγγενή πρώτου βαθμού να το αγοράσει

9. Οριστική ρύθμιση των δανείων σε Ελβετικό φράγκο.

10. Προώθηση των περιπτώσεων όπου η Υπηρεσία Προστασίας του Καταναλωτή έχει εκδώσει καταδικαστικές αποφάσεις για καταχρηστικές ρήτρες στη Νομική Υπηρεσία για εκδίκασή τους

11. Αύξηση του χρόνου αποπληρωμής των στεγαστικών δανείων στα 20 χρόνια και των επαγγελματικών στα 15 χρόνια

12. Τέλος θα πρέπει να μελετηθεί σοβαρά το ενδεχόμενο επανάληψης της φορολογικής αμνηστίας μόνο για σκοπούς εξυπηρέτησης ΜΕΔ

7. Επίλογος

Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα πρέπει να αναγνωρίσουν ότι και τα ίδια έχουν οφέλη από τη μείωση των ΜΕΔ, καθώς ο αριθμός των ΜΕΔ επηρεάζει τα ακόλουθα ζωτικής σημασίας στοιχεία /δείκτες που τα αφορούν:

1. Ρευστότητα. Ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που επηρεάζουν τη ρευστότητα ενός ιδρύματος αφορά στη σχέση μεταξύ του συνολικού ύψους των δανείων προς το συνολικό ύψος καταθέσεων (Loan- to- Deposit Ratio). Ακόμα και αν ένα χρηματοπιστωτικό ίδρυμα είναι πλήρως ανακεφαλοποιημένο, σημαντικά προβλήματα ρευστότητας μπορούν να οδηγήσουν ακόμη και στη μόνιμη διακοπή των εργασιών του.

2. Λειτουργικά έσοδα / Κερδοφορία. Τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα δεν μπορούν να χαρακτηρίσουν έσοδα από τόκους επί των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Ως αποτέλεσμα, η αύξηση στα μη εξυπηρετούμενα οδηγεί σε μείωση των καθαρών εσόδων από τόκους (Net Interest Income), επηρεάζοντας έτσι τα λειτουργικά τους αποτελέσματα και συνεπώς την κερδοφορία τους.

3. Κεφαλαιακή επάρκεια/απαιτήσεις. Η κεφαλαιακή επάρκεια των χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων επηρεάζεται δυσμενώς από ενδεχόμενες ζημιές που αναμένεται να αναγνωρίσουν/παρουσιάσουν στα αποτελέσματά τους από την αύξηση των ΜΕΔ με συνέπεια την αύξηση των προβλέψεων για επισφαλείς απαιτήσεις. Στην περίπτωση μείωσης της κεφαλαιακής τους επάρκειας κάτω από τα απαιτούμενα ελάχιστα επίπεδα θα δημιουργήσει ανάγκες για νέες ανακεφαλαιοποιήσεις.

4. Δανειστικά επιτόκια. Το ύψος των ΜΕΔ αναγκάζει τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να διατηρούν τα δανειστικά τους επιτόκια σε ψηλά επίπεδα για να μειώσουν μέρος των ζημιών λόγω των ΜΕΔ, τιμωρώντας όμως έτσι και τους δανειολήπτες που είναι συνεπείς προς τις δανειακές τους υποχρεώσεις.

Είναι προς το συμφέρον άρα και των ίδιων των ιδρυμάτων να προχωρήσουν στη μείωση των ΜΕΔ κατά έναν δραστικό και συντεταγμένο τρόπο.

Τέλος, κανείς δεν παραβλέπει ότι ένα εύρωστο τραπεζικό σύστημα είναι αυτό που θα δανειοδοτήσει νέες επιχειρήσεις. Δεν νοείται ανάπτυξη σε καμιά χώρα χωρίς έναν υγιή και ενεργό τραπεζικό τομέα.

8. Πηγές:

1. Σάββα Χριστόδουλος «Αναδιαρθώσεις δανείων & Μη Εξυπηρετούμενα Δάνεια. Η περίπτωση της Κύπρου». ΑssignmentforI nstitute of Certified Bankers, Υπεύθυνος Καθηγητής: Δρ Μιχάλης Καμμάς.

2. Nkusu, M., (2011), “Nonperforming Loans and Macro financial Vulnerabilities in Advanced Economies”, http://www.imf.org/external/pubs/ft/wp/2011/wp11161.pdf, IMF WORKING PAPER 11/161.

3. IMF Discussion Note (Sptember 2015), “A Strategy for Resolving Europe’s Problem Loans”, SDN/15/19http://www.imf.org/external/pubs/ft/sdn/2015/sdn1519.pdf,

Σύνδεσμοι σχετικών ηλεκτρονικών διευθύνσεων

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/0/BD335EA09C4F9B1EC2257D3F002EFF9B?OpenDocument

http://www.supremecourt.gov.cy/Judicial/SC.nsf/0/4634E7502182E1AFC2257D82003A7CB5/$file/%CE%91%CE%BD%CE%B1%CF%86%CE%BF%CF%81%CE%AC%203-14.pdf

http://www.newsit.com.cy/default.php?pname=Article&art_id=167885&catid=13

http://www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/0/9C70C48521CEE8F5C2257F410033307F/$file/%CE%A0%CE%A0%CE%95%CE%A42%20(Examinership).pdf

• «Ο περί Εταιρειών (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόµος του 2015» – Examinership

http://www.mcit.gov.cy/mcit/insolvency.nsf/0/9C70C48521CEE8F5C2257F410033307F/$file/%CE%A0%CE%A0%CE%95%CE%A42%20(Examinership).pdf

• Ο Περί των Διαχειριστών Οργανισμών Εναλλακτικών Επενδύσεων Νόμος του 2013 (56(Ι)/2013)

http://www.cylaw.org/cgi-bin/open.pl?file=nomoi/enop/ind/2013_1_56/section-sce2645886-1949-e0a9-dd07-7d5301e568b0.html&qstring=%E5%EA%F0%EF%E9%E7%F3%2A

• Αρ. 4460, 9.9.2014 Ο περί Μεταβιβάσεως και Υποθηκεύσεως Ακινήτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2014

http://www.cylaw.org/nomoi/arith/2014_1_142.pdf

• Ανακοινώσεις Υπουργείου Εσωτερικών

http://www.moi.gov.cy/moi/moi.nsf/0/BD335EA09C4F9B1EC2257D3F002EFF9B?OpenDocument

• Νομοσχέδιο για εκποιήσεις ενυπόθηκων ακινήτων από ενυπόθηκους δανειστές (δημοσίευση από newsit.com.cy)

http://www.newsit.com.cy/default.php?pname=Article&art_id=167885&catid=13

 

Λευκωσία, 15 Μαρτίου 2018

ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΔΡΟΓΟΝΑΘΡΑΚΩΝ

Τέθηκε στον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ, κ. Μαρίνο Σιζόπουλο, το πιο κάτω ερώτημα από δημοσιογράφο:

«Κύριε Πρόεδρε προχωράμε στην ίδρυση του Ταμείου για τους υδρογονάνθρακες. Απέναντι οι Τουρκοκύπριοι προβάλλουν διάφορα προσχήματα και θέλουν και αυτοί κομμάτι αυτού του Ταμείου. Επηρεάζονται οι αποφάσεις που λαμβάνονται από τα αιτήματα των Τουρκοκυπρίων»;

Ο κ. Σιζόπουλος απάντησε:

«Κατά την άποψή μας δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση η προώθηση ψήφισης του συγκεκριμένου νομοσχεδίου να επηρεαστεί από τις προκλητικές συμπεριφορές, τόσο της Τουρκίας όσο και των εκπροσώπων του κατοχικού καθεστώτος. Αφενός μεν υπάρχουν ισχυρά ψηφίσματα του ΟΗΕ και μάλιστα της ολομέλειας της Γενικής Συνέλευσης όπου δίνουν το δικαίωμα στην Κυπριακή Δημοκρατία, στο πλαίσιο των κυριαρχικών της δικαιωμάτων να προχωρήσει και να ασκήσει όλα αυτά τα δικαιώματα κατά τρόπο σαφή, όπως προκύπτει και με το θέμα των υδρογονανθράκων.

Την ίδια στιγμή δεν είναι δυνατόν αυτοί που αγωνίζονται υπέρ της κατάργησης της Κυπριακής Δημοκρατίας, αυτοί οι οποίοι αγωνίζονται υπέρ της αναγνώρισης ενός αποσχιστικού κατοχικού μορφώματος, να εκβιάζουν και να απειλούν για να πετύχουν τους στόχους τους.

Η Κυπριακή Δημοκρατία εκτιμούμε ότι με ψυχραιμία, με σύνεση, με σωστούς σχεδιασμούς θα πρέπει να ασκήσει τα κυριαρχικά της δικαιώματα στο πλαίσιο της διεθνούς νομιμότητας και να δώσει το στίγμα ότι είναι παρούσα και όχι εκλιπούσα όπως θα την ήθελε το κατοχικό καθεστώς και η Τουρκία.

Οι στόχοι του συγκεκριμένου νομοσχεδίου είναι σαφείς. Είναι στόχοι που μπορούν να υλοποιηθούν είτε και πριν από τη λύση του Κυπριακού είτε και μετά τη λύση, χωρίς να δημιουργούνται οποιαδήποτε προβλήματα.

Γι’ αυτό και μια συζήτηση η οποία ξεκίνησε ουσιαστικά εδώ και δύο χρόνια θα πρέπει κάποια στιγμή να ολοκληρωθεί με τρόπο συντεταγμένο στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων του κοινοβουλίου. Εκκρεμούν ουσιαστικά κάποιες τοπολογίες οι οποίες έχουν κατατεθεί από συναδέρφους και από εκεί και πέρα παραμένει η διαδικασία που θα ακολουθηθεί με κύριο στόχο την ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας».

 

Λευκωσία, 5 Μαρτίου 2018

ΕΝΙ ΚΟΓΚΑΣ

Οι δηλώσεις εκπροσώπων του κατοχικού καθεστώτος ως συμπλήρωμα των προκλητικών ενεργειών της Άγκυρας και της προσπάθειας αποδόμησης των ενεργειακών σχεδιασμών της Κυπριακής Δημοκρατίας, επαναφέρουν στο προσκήνιο την αναγκαιότητα η Κυπριακή Δημοκρατία, επιτέλους, να λάβει μέτρα κατά του κατοχικού καθεστώτος δεδομένου ότι δεν είναι δυνατόν Άγκυρα και κατοχικό καθεστώς:

 • Από τη μια προωθούν την αναγνώριση ενός παράνομου κατοχικού μορφώματος και την ίδια στιγμή να διεκδικούν οφέλη από την Κυπριακή Δημοκρατία την οποία δεν αναγνωρίζουν.
 • Από τη μια να διεκδικούν ευρωπαϊκά δικαιώματα αλλά την ίδια στιγμή να εκπροσωπούν ένα παράνομο κατοχικό καθεστώς.
 • Με τη συναίνεση της Κυπριακής Δημοκρατίας να λαμβάνουν ευρωπαϊκά κονδύλια για την πραγματοποίηση έργων και να τα χρησιμοποιούν για να καλύπτουν τεκμήρια και να συγκαλύπτουν τις εγκληματικές παρανομίες τους για τους αγνοούμενους.

Ως εκ τούτου η Κυπριακή Δημοκρατία οφείλει να αντιδράσει και να λάβει μέτρα. Η ευθύνη βαραίνει αποκλειστικά την κυβέρνηση.

Η μέχρι σήμερα επίδειξη ψυχραιμίας και μη αντίδρασης στις προκλήσεις, όχι μόνο δεν έχει εκτιμηθεί αλλά αντίθετα εκλαμβάνεται ως αδυναμία και εκκολάπτει περαιτέρω ενέργειες του κατοχικού καθεστώτος.

Γι’ αυτό ακριβώς και η κυβέρνηση οφείλει με προσεκτικούς χειρισμούς να λάβει μέτρα πλήρως εναρμονισμένα με το διεθνές δίκαιο και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Γιατί μόνο έτσι υπάρχει ενδεχόμενο ανακοπής των προκλητικών ενεργειών του κατοχικού καθεστώτος.

Λευκωσία, 20 Φεβρουαρίου 2018

Κωστής Ευσταθίου

Στη σημερινή ολομέλεια της Βουλής έγινε η κατάθεση της πρότασης νόμου του Βουλευτή Λευκωσίας κ. Κωστή Ευσταθίου, εκ μέρους της ΕΔΕΚ.

Σκοπός της πρότασης νόμου είναι η τροποποίηση του «Περί Καταχρηστικών Ρητρών σε Καταναλωτικές Συμβάσεις Νόμου», ώστε η προστασία και οι ευεργετικές διατάξεις της εν λόγω νομοθεσίας να:

α) καλύπτουν και νομικά πρόσωπα και ειδικότερα μικρές, μεσαίες και οικογενειακές εταιρείες οι οποίες δραστηριοποιούνται στην Κύπρο,

β) επεκτείνονται και στις περιπτώσεις όπου τραπεζικό ίδρυμα μονομερώς καταγγέλλει και τερματίζει συμβάσεις πιστωτικής διευκόλυνσης που προνοούν όρια υπερανάληψης

Στα πλαίσια του κοινοβουλευτικού έργου της ΕΔΕΚ θα συνεχίσουμε να καταθέτουμε προτάσεις που στόχο έχουν την προστασία των καταναλωτών και ειδικά των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων από τις αυθαιρεσίες των μεγάλων τραπεζικών και οικονομικών οργανισμών.

 

Λευκωσία, 16 Φεβρουαρίου 2018

ΣΙΖΟΠΟΥΛΟΣ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Κατέθεσα τις απόψεις και τις εισηγήσεις μας σε μια προσπάθεια είτε να εμπλουτίσουμε τις θέσεις του ΠτΔ είτε να τις αξιοποιήσει στην επιχειρηματολογία του στην προώθηση των κυριαρχικών δικαιωμάτων της Κ.Δ.

Μετά τη συνάντηση με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, ο κ. Σιζόπουλος δήλωσε:

«Θέλω να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την άμεση ανταπόκριση στο αίτημα μου να τύχω μίας ενημέρωσης για τα όσα συμβαίνουν στην Αποκλειστική Οικονομική Ζώνη της Κυπριακής Δημοκρατίας με την προκλητική και απαράδεκτη συμπεριφορά της Τουρκίας.

Θα πρέπει να ομολογήσω ότι είχα μια καλή ενημέρωση από πλευράς του Προέδρου. Μου εξήγησε ακριβώς την κατάσταση που επικρατεί, τις ενέργειες τις οποίες λαμβάνει η Κυπριακή Δημοκρατία και στις οποίες ενδέχεται να προβεί. Από την πλευρά μου, του κατέθεσα τις απόψεις και τις εισηγήσεις μας σε μια προσπάθεια είτε να εμπλουτίσουμε τις δικές του θέσεις και προβληματισμούς είτε ορισμένες από τις θέσεις μας να τις αξιοποιήσει στην επιχειρηματολογία που ενδεχομένως θα προβάλει στην προσπάθεια προώθησης διαδικασιών και ενεργειών που να διασφαλίζουν τα κυριαρχικά δικαιώματα της Κυπριακής Δημοκρατίας και να περιορίζουν, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, την Τουρκία».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο είναι καθησυχασμένος μετά από τη συνάντηση, ο κ. Σιζόπουλος απάντησε:

«Πιο καθησυχαστικός δεν μπορώ να είμαι. Αντιλαμβάνεστε δεν είναι εύκολο να περιορίσεις την προκλητική συμπεριφορά μιας χώρας όπως της Τουρκίας η οποία μέσα από τη συμπεριφορά της αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση δικών της πολλαπλών συμφερόντων όπως το επεκτατικό και το ισλαμοφασιστικό καθεστώς Ερντογάν το αντιλαμβάνεται. Όμως την ίδια στιγμή αντιλαμβανόμενοι τη δύσκολη θέση στην οποία βρίσκεται η Κυπριακή Δημοκρατία είμαστε υποχρεωμένοι να στηρίξουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας με τις σωστές και εποικοδομητικές μας προτάσεις στο να αντιμετωπίσει αυτή την κατάσταση κατά τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου κατά πόσο ο κ. Σιζόπουλος θεωρεί ότι η κυβέρνηση διαβάζει σωστά την κρίση όπως έχει δημιουργηθεί και εάν η κυβέρνηση έχει κάνει σενάρια κινήσεων ανάλογα και με το που θα φτάσει η Τουρκική προκλητικότητα, απάντησε:

«Για αυτά είναι καλύτερα να σας ενημερώσει ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και οι δικοί του συνεργάτες. Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι ικανοποιημένος από την ενημέρωση που είχα. Θεωρώ πως τα όσα έχω ακούσει κινούνται προς τη σωστή κατεύθυνση όμως την ίδια στιγμή δεν παραβλέπω και τα τεράστια προβλήματα τα οποία υπάρχουν. Όχι μόνο όσον αφορά την Τουρκία αλλά και τα διαπλεκόμενα συμφέροντα των τρίτων που κάποια στιγμή θα εμπλακούν σε αυτή τη διαδικασία και πώς θα το χειριστούν. Γιατί η εξέλιξη των πραγμάτων δεν εξαρτάται αποκλειστικά και μόνο από την Κυπριακή και την Ελληνική κυβέρνηση σε συνεργασία να χειριστούν αυτά τα ζητήματα αλλά και το πώς οι τρίτοι θα συμβάλουν και θα συνεισφέρουν σε αυτή τη διαδικασία κατά τρόπο εποικοδομητικό και κυρίως κατά τρόπο που να είναι σύμφωνος με το διεθνές δίκαιο και τα συμφέροντα της Κυπριακής Δημοκρατίας, ενός ανεξάρτητου και κυρίαρχου κράτους».

Σε ερώτηση δημοσιογράφου για το εάν η ΕΔΕΚ έχει ενημερώσει τα Σοσιαλιστικά Κόμματα και ομάδες εντός της Ε.Ε. για τις εξελίξεις στην Κύπρο, απάντησε:

«Γι’ αυτό προηγουμένως ήθελα και τη συγκεκριμένη ενημέρωση από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ώστε να βρισκόμαστε συντονισμένοι και να κινούμαστε στο ίδιο μήκος κύματος χωρίς ο ένας να αναιρεί τον άλλο. Απόψε συνεδριάζει το Πολιτικό Γραφείο της ΕΔΕΚ και θα αποφασίσει πώς θα συνεισφέρει στην προσπάθεια της Κυπριακής Δημοκρατίας».

Λευκωσία,  15 Φεβρουαρίου 2018

eni

Η πρόσφατη συμπεριφορά της Τουρκίας για την παρεμπόδιση του τρυπανιού της ΕΝΙ να προχωρήσει στις ερευνητικές του δραστηριότητες, επιβεβαιώνει για ακόμα μια φορά την αναξιοπιστία της συγκεκριμένης χώρας και τη μη τήρηση του διεθνούς δικαίου και των διεθνών συμφωνιών.

Πραγματικά διερωτόμαστε μετά από τέτοια συμπεριφορά αν υπάρχουν ακόμη πολιτικές δυνάμεις στην Κύπρο οι οποίες:

 • να εμπιστεύονται την Τουρκία και να θεωρούν ότι είναι δυνατό να εφαρμόσει μία συμφωνία για το κυπριακό όταν αυτή θα της δίνει κατά τρόπο άμεσο ή έμμεσο δικαίωμα επέμβασης και, πολύ περισσότερο,
 • να έχουν ψευδαισθήσεις ότι θα μπορούσε να αποσύρει τα στρατεύματά της μετά από τη λύση εάν και εφόσον αυτά παραμείνουν σε οποιοδήποτε αριθμό και για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα.

Είναι για αυτό που θα πρέπει με αποφασιστικότητα και αξιοποιώντας τα διαπραγματευτικά όπλα που διαθέτει η Κυπριακή Δημοκρατία, να επιδιωχθεί η όποια λύση του κυπριακού για να είναι βιώσιμη και χωρίς εμπλοκές για μελλοντικά προβλήματα, να αποκλείει τον οποιοδήποτε άμεσο ή έμμεσο παρεμβατικό ρόλο της Τουρκίας.

 

Λευκωσία, 11 Φεβρουαρίου 2018

Συνάντηση Προέδρου ΕΔΕΚ με αρχή λιμένων

Κατά τη σημερινή συνάντηση του Προέδρου της ΕΔΕΚ, Μ. Σιζόπουλου, με τον Πρόεδρο της Αρχής Λιμένων, κ. Πέτρο Κρασσά, και αντιπροσωπεία του Οργανισμού, ο κ. Κρασσάς δήλωσε:

«Ενόψει της συζήτησης που θα γίνει στη Βουλή των Αντιπροσώπων σε μερικές μέρες για τον προϋπολογισμό του 2018 είχαμε ζητήσει συνάντηση και ενημερώσαμε την ΕΔΕΚ για την κατάσταση των λιμανιών σήμερα στην Κύπρο και για τον προϋπολογισμό που θα συζητηθεί. Θέλω να εκφράσω τις ευχαριστίες μου στον Πρόεδρο της ΕΔΕΚ που μας έχει δεχθεί και να δηλώσω ότι είμαστε έτοιμοι  ανά πάσα στιγμή να κάνουμε οποιαδήποτε ενημέρωση χρειαστεί για οποιοδήποτε θέμα που αφορά την Αρχή Λιμένων».

Ακολούθως ο Πρόεδρος της ΕΔΕΚ, Μ. Σιζόπουλος, δήλωσε:

«Θα ήθελα να ευχαριστήσω την αντιπροσωπεία της Αρχής Λιμένων Κύπρου για αυτή την εποικοδομητική και άκρως ενδιαφέρουσα ενημέρωση που είχαμε γύρω από τον προγραμματισμό της Αρχής αναφορικά με τις εμπορικές της δραστηριότητες και κυρίως την αξιοποίηση της Κύπρου ως μίας γεωστρατηγικής θέσης στο χώρο της Ανατολικής Μεσογείου με κύριο στόχο να αυξηθεί η εμπορική δραστηριότητα των λιμανιών μας και κυρίως τα έσοδα  για την Κυπριακή Δημοκρατία.

Από την πλευρά της ΕΔΕΚ έχουμε διαβεβαιώσει την Αρχή Λιμένων Κύπρου ότι θα  στηρίξουμε αυτή την προσπάθεια με κάθε δυνατό τρόπο, εντός και εκτός κοινοβουλίου γιατί θεωρούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αλλά την ίδια στιγμή έχουμε ξεκαθαρίσει ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ  δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να συναινέσουμε σε οποιαδήποτε προσπάθεια καταβληθεί είτε για ιδιωτικοποίηση κρατικής περιουσίας είτε ενδεχομένως για δημιουργία  οποιωνδήποτε προβλημάτων στην εμπορική ανάπτυξη και δραστηριότητα της  Αρχής Λιμένων.

Θεωρούμε ότι είναι πολύ σημαντικός και ζωτικός τομέας της κυπριακής οικονομίας ο οποίος θα πρέπει να στηριχθεί αποφασιστικά,  να αναβαθμιστεί και κυρίως τα αυξημένα έσοδα που θα προκύψουν να αποτελέσουν ένα πρόσθετο  στοιχεία για την επίλυση άλλων ενδεχομένως προβλημάτων της πατρίδας μας, οικονομικών και κοινωνικών, αλλά κυρίως για να μπορέσουν να αναχρηματοδοτήσουν  πρόσθετα αναπτυξιακά έργα που έχουμε άμεση ανάγκη.

Γι’ αυτό ήθελα να  σας διαβεβαιώσω ότι από την πλευρά της ΕΔΕΚ θα έχετε κάθε στήριξη, κάθε υποστήριξη και παράκλησή μας είναι οποιαδήποτε στιγμή εσείς κρίνεται σκόπιμο ότι υπάρχουν λόγοι  για κατ’ ιδίαν ενημέρωση εμείς είμαστε πάντα στη διάθεσή σας».

 

Γραφείο Τύπου

Λευκωσία, 9 Φεβρουαρίου 2018

 

Μαρίνος Σιζόπουλος και ηγεσία ΕΔΕΚ


Τις εκλογές δεν τις κέρδισε ο Νίκος Αναστασιάδης, τις έχασε η ηγεσία του ΑΚΕΛ λόγω των χειρισμών που ενδεχομένως η ίδια ηθελημένα έκανε

Συγχαίρουμε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για την εκλογή του.

Ευχόμαστε και ελπίζουμε ότι τα περί συναίνεσης που δημόσια ανέφερε στην ψεσινή του ομιλία θα γίνουν πράξη δεδομένου ότι ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η Κυβέρνηση είναι αυτοί που έχουν την ευθύνη να αναλάβουν την πρωτοβουλία για δημιουργία κλίματος συναίνεσης:

 • Σε ότι αφορά το Κυπριακό αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από την ουσιαστική λειτουργία του Εθνικού Συμβουλίου ενώ,
 • σε ότι αφορά τα θέματα εσωτερικής διακυβέρνησης αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσα από τη συνεννόηση με τις πολιτικές δυνάμεις πριν από την κατάθεση οποιωνδήποτε σημαντικών νομοσχεδίων στη Βουλή ώστε, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατό, να υπάρχει συνδιαμόρφωση περιεχομένου άρα και κοινή στάση.

Συγχαίρουμε τον Σταύρο Μαλά για την ευπρέπεια που επέδειξε στην ψεσινή του ομιλία μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων.

Την ίδια όμως στιγμή λυπούμαστε να παρατηρήσουμε ότι από συγκεκριμένους κύκλους, ήδη από χθες βράδυ, επιχειρείται να μεταφερθεί το βάρος της ευθύνης για την εκλογή του Νίκου Αναστασιάδη στα κόμματα που στήριξαν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου.

Όμως η πραγματικότητα είναι διαφορετική. Την αποκλειστική ευθύνη για αυτή την κατάληξη την έχει η ηγεσία του ΑΚΕΛ και ο ίδιος ο υποψήφιός του, ο Σταύρος Μαλάς, όπου από την πρώτη στιγμή απέκλεισαν οποιανδήποτε προοπτική συνεργασίας εμμένοντας στην πλήρη υιοθέτηση των θέσεων του Σ. Μαλά χωρίς να αποδεχθούν τη δυνατότητα διερεύνησης πιθανών συγκλίσεων, κύρια στο κυπριακό, που θα οδηγούσε σε συνεργασία, όχι για την εξασφάλιση ανταλλαγμάτων και υπουργικών θέσεων, αλλά στον καθορισμό κοινής γραμμής διαχείρισης του Κυπριακού.

Η ΕΔΕΚ δεν απαίτησε αναθεώρηση του συνόλου των θέσεων του Σταύρου Μαλά στο Κυπριακό. Επιδίωξε την ανεύρεση αμοιβαίων συγκλίσεων:

 1. Στην αποχώρηση των τουρκικών στρατευμάτων πριν από τη λύση.
 2. Στην αντικατάσταση του συστήματος εκ περιτροπής προεδρίας.
 3. Στη ρύθμιση του θέματος των εποίκων.
 4. Στην διεξαγωγή κοινού δημοψηφίσματος για επικύρωση της λύσης.

Καμία από τις θέσεις μας δεν έγινε αποδεκτή.

Δεν μπορούμε να αυτααναιρεθούμε.

Χωρίς αυτές τις ελάχιστες συγκλίσεις η υποψηφιότητα του Σταύρου Μαλά δεν θα ήταν υποψηφιότητα ΑΛΛΑΓΗΣ αλλά ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ της πολιτικής του Νίκου Αναστασιάδη.

Με αυτά τα δεδομένα, τις εκλογές δεν τις κέρδισε ο Νίκος Αναστασιάδης, τις έχασε η ηγεσία του ΑΚΕΛ λόγω των χειρισμών που ενδεχομένως η ίδια ηθελημένα έκανε».

Ακολούθησαν ερωτήσεις:

Δημοσιογράφος ΚΥΠΕ (Θ. Νεοφύτου): Η απόφαση που έλαβαν τα κόμματα που στήριξαν τον Νικόλα Παπαδόπουλο σας δικαίωσε τελικά;

Μ. Σιζόπουλος: Είναι γεγονός ότι οι ψηφοφόροι έχουν τη δυνατότητα της προσωπικής τους επιλογής στη βάση προσωπικών ενδεχομένως κριτηρίων. Δεν αναμέναμε το σύνολο των ψηφοφόρων ή ακόμα και των μελών των συγκεκριμένων κομμάτων να πειθαρχούσαν στη συγκεκριμένη απόφαση. Όμως την ίδια στιγμή έχουμε ευθύνη ως πολιτικές ηγεσίες να δώσουμε συγκεκριμένη θέση στη βάση πολιτικών και μόνο δεδομένων. Αυτό πράξαμε.

Δημοσιογράφος ΚΥΠΕ (Θ. Νεοφύτου): Υπάρχει κάποια συνεργασία των λεγόμενων κομμάτων του κεντρώου χώρου την επόμενη των εκλογών;

Μ. Σιζόπουλος: Από την πλευρά της ΕΔΕΚ όπως από την 1η Κυριακή το βράδυ είχαμε διακηρύξει, θα καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, και αντιλαμβάνομαι ότι υπάρχει κοινό έδαφος, αυτή η συνεργασία, σε πολιτικό επίπεδο, στο πλαίσιο των όσων είχαμε συμφωνήσει πριν από τις προεδρικές εκλογές, να συνεχίσει. Την ίδια στιγμή θα αναλάβουμε την ευθύνη και την πρωτοβουλία να διερευνήσουμε και τη δυνατότητα και την προοπτική μιας καλύτερης κοινοβουλευτικής συνεργασίας των βουλευτών των κομμάτων που στήριξαν την υποψηφιότητα του Νικόλα Παπαδόπουλου. Όχι για να δημιουργήσουμε πρόβλημα στην Κυβέρνηση αλλά κυρίως μέσα από αυτή τη συνεργασία να βοηθήσουμε ώστε τα διάφορα νομοσχέδια που θα κατατίθενται στη Βουλή να ανταποκρίνονται περισσότερο στις προσδοκίες των πολιτών και κυρίως των πολιτών που προέρχονται από τις ευάλωτες ομάδες του πληθυσμού που έχουν υποστεί και τις μεγαλύτερες συνέπειες από την οικονομική κρίση.

 

Λευκωσία, 5 Φεβρουαρίου 2018

Με τη Δυναμη της γενιας μας

Βρισκόμαστε σε ένα κρίσιμο σταυροδρόμι που θα κρίνει το μέλλον της ίδιας μας της πατρίδας. Παραμένουν μόνο λίγα εικοσιτετράωρα πριν το άνοιγμα των καλπών της Κυριακής και όπως όλα δείχνουν, η αλλαγή που χρειαζόμαστε είναι πιο αναγκαία από κάθε άλλη φορά.

Χορτάσαμε από τα πειράματα της τελευταίας δεκαετίας και δεν έχουμε τα περιθώρια να συνεχίσουμε να ρισκάρουμε για την πατρίδα μας. Η ευθύνη των ηγεσιών ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ όλα αυτά χρόνια είναι τεράστια, διότι δεν μπορούσαν, αλλά ούτε και ήθελαν να κάνουν κάτι το ουσιαστικό. Η αποτυχημένη πολιτική που υποστηρίζουν στο Κυπριακό, τόσο ο κ. Αναστασιάδης, όσο και ο κ. Μαλάς οδήγησε σε μια ατέρμονη στασιμότητα και στο αδιέξοδο που όλοι βιώνουμε σήμερα, θέτοντας υπό διαπραγμάτευση την κρατική μας υπόσταση. Επιπλέον, η πλήρης ταύτιση που έχουν οι κ.κ. Αναστασιάδης και Μαλάς, με τα λάθη της τελευταίας δεκαετίας έχουν οδηγήσει στην οικονομική καταστροφή και στην κοινωνική αποσύνθεση της χώρας μας.

Τα τελευταία πέντε χρόνια, ο κ. Αναστασιάδης δοκιμάστηκε και απέτυχε. Ενδιαφέρθηκε μόνο για τη βελτίωση των δημοσιονομικών της Κύπρου μας και όχι για την αποκατάσταση αδικιών, αλλά ούτε για τη βελτίωση των συνθηκών ζωής των νοικοκυριών. Τυχόν επανεκλογή του κ. Αναστασιάδη σημαίνει νέες και ακόμη πιο επικίνδυνες παραχωρήσεις και υποχωρήσεις στο Κυπριακό. Είναι πλέον πασιφανές το πόσο επικίνδυνες είναι οι πολιτικές του. Ο κ. Αναστασιάδης ότι είχε να δώσει το έδωσε, καιρός να πάει σπίτι του, γιατί οι πολίτες κρίνουν από τα έργα και τις πράξεις του καθενός.

Στις 28 Ιανουαρίου αποφασίσαμε ότι δεν θέλουμε να συνεχίσουμε με τον κ. Αναστασιάδη, ούτε θέλουμε να γυρίσουμε την Κύπρο μας δεκαετίες πίσω με τον κ. Μαλά. Αν θέλουμε πραγματική απαλλαγή από τις δύο τελευταίες καταστροφικές διακυβερνήσεις των ΔΗΣΥ και ΑΚΕΛ, η επιλογή είναι μια. Ψηφίζουμε Νικόλα Παπαδόπουλο γιατί είναι ο μόνος που μπορεί να αντιμετωπίσει επί ίσοις όροις τον κ. Αναστασιάδη.

Υπό το φως των πιο πάνω, στις 28 Ιανουαρίου στέλνουμε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Για την Κύπρο που πραγματικά θέλουμε. Για την ελπίδα και αξιοπιστία, για εμάς και τα παιδιά μας. Για ένα καλύτερο μέλλον. Για να αφήσουμε λοιπόν την ελπίδα να υπάρχει, το μόνο που χρειάζεται είναι προσεχτική επιλογή υποψηφίων. Για αυτό και η επιλογή στις προσεχείς Προεδρικές Εκλογές καθίσταται μονόδρομος! Γιατί η αλλαγή ξεκινά από εμάς! Για να ξαναβρούμε την αξιοπρέπεια μας, στηρίζουμε και ψηφίζουμε Νικόλα Παπαδόπουλο! Ο Νικόλας είναι ο υποψήφιος της αλλαγής, της αξιοπιστίας, της ελπίδας και της προοπτικής για την Κύπρο μας. Είναι μια σταθερή επιλογή για ουσιαστική αλλαγή!

*Ο Νίκος Σολωμού είναι

Κοινοβουλευτικός Συνεργάτης και

Μέλος Πολιτικού Γραφείου Κ.Σ. ΕΔΕΚ

ΕΡΕΥΝΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

Με αφορμή τη δημοσιοποίηση του συνολικού ποσού που δαπανήθηκε το 2015 και 2016 για τις έρευνες της νομικής υπηρεσίας για το σκάνδαλο της οικονομικής κατάρρευσης, σημειώνουμε πως αντιλαμβανόμαστε τις δυσκολίες που υπάρχουν και που έχει να αντιμετωπίσει η νομική υπηρεσία γύρω από το σκάνδαλο αυτό.

Παρόλα αυτά τίθενται συγκεκριμένα ερωτήματα:

 • Τι ενέργειες έγιναν μέχρι στιγμής για να προωθηθεί η έρευνα σχετικά με την κατάρρευση της Λαϊκής Τράπεζας;
 • Την εβδομάδα που ήταν κλειστά τα υποκαταστήματα των τραπεζών, συνιστούσε ή όχι αδίκημα η είσοδος εντός αυτών (κυρίως στα κτίρια διοικήσεων) υψηλόβαθμων στελεχών των τραπεζών; Τι είδους εργασίες αυτά διεκπεραίωναν;
 • Επιβεβαιώνεται ή όχι από την Γενική Εισαγγελία ή από την Κεντρική Τράπεζα ότι κατά την κλειστή περίοδο υπήρξε μεταφορά καταθέσεων στο εξωτερικό;

Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2018